czwartek, 30 listopad 2023
 
 
Informacja

 
Informacja 
SZKO?A W UJE?DZIE PAMI?TA  WIDOWISKO O KSI?DZU JERZYM POPIE?USZCE


W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Szko?a pami?ta” 25 pa?dziernika 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?o si? widowisko religijno – patriotyczne pod has?em: „Z?o dobrem zwyci??aj. Ksi?dz Jerzy Popie?uszko – m?czennik za wiar? i ojczyzn?”.

W uroczysto?ci uczestniczyli zaproszeni go?cie: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, przewodnicz?ca Komisji ds. O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa PublicznegoZofia Kokosa, radny Rady Gminy Iwaniska – Gabriel Majsak, radny Rady Gminy Iwaniska – W?adys?aw Orkisz, przewodnicz?ca Rady Rodziców – Aneta Ch?odnicka, wiceprzewodnicz?ca Rady Rodziców – Dorota Sobczyk, dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, a tak?e mieszka?cy spo?eczno?ci lokalnej.

Czytaj całość...
 
?wiczenia ewakuacyjne, szkolenie pod nadzorem KP PSP w Opatowie
29 pa?dziernika  2019 r. przeprowadzono ?wiczenia ewakuacyjne pod nadzorem KP PSP w Opatowie na obiekcie Publicznej Szko?y Podstawowej w Myd?owie. ?wiczenia mia?y na celu zapoznanie stra?aków z obiektem, doskonalenie dzia?a? ratowniczo-ga?niczych w placówkach szkolnych oraz usprawnienie wspó?dzia?ania stra?aków z personelem szko?y. Przeprowadzono ewakuacj? osób przebywaj?cych w budynku szko?y. Autor: Anna Majsak

 
Uroczyste ?lubowanie klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach


Trzydzie?cioro dwoje uczniów klas pierwszych przygotowywa?o si? do tej uroczysto?ci niemal?e od pocz?tku roku szkolnego pod opiek? swoich wychowawczy?: pani Doroty Stasicy (wychowawca klasy Ib) oraz pani Pauliny Witkowskiej (wychowawca klasy Ia). Dzieci pilnie uczy?y si? tekstów wierszyków i piosenek, z du?ym zaanga?owaniem i wytrwale ?wiczy?y podczas prób.

25.10.2019r. od samego rana w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach panowa?a ?wi?teczna atmosfera. Uczniowie klas pierwszych przybyli ubrani w galowe stroje, hala sportowa zosta?a przepi?knie udekorowana, Samorz?d Uczniowski pojawi? si? w reprezentacyjnych strojach  z polsk? flag?, a wszystko to po to, aby ?lubowanie pierwszaków wypad?o jak najbardziej uroczy?cie.

Czytaj całość...
 
MISJA OPATRUNEK DLA ZAMBII W SZKOLE W UJE?DZIE


W dniach 21 – 25 pa?dziernika 2019 roku dzia?aj?cy w  Publicznej Szkole Podstawowej w  Uje?dzie Szkolny Klub Wolontariatu w ramach Tygodnia Misyjnego oraz og?oszonego przez papie?a Franciszka Nadzwyczajnego Miesi?ca Misyjnego aktywnie w??czy? si? w diecezjaln? akcj? "Misja opatrunek dla Zambii" organizowan? przez Dyrektora Papieskich Dzie? Misyjnych Diecezji Sandomierskiej ks. Daniela Koryci?skiego.

Wolontariusze zbierali banda?e zwyk?e i elastyczne, plastry, kompresy, gaz? i r?kawiczki jednorazowe niezb?dne do leczenia ma?ych i du?ych pacjentów przebywaj?cych w szpitalu im. kardyna?a Koz?owieckiego w Lusace oraz Misyjnym szpitalu w Katondwe w Zambii. W dzie?o pomocy misjom w??czyli si? nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i rodzice.

Czytaj całość...
 
UCZNIOWIE Z UJAZDU PO RAZ KOLEJNY W??CZYLI HISTORI?
W pa?dzierniku 2019 roku Publiczna Szko?a Podstawowa w Uje?dzie po raz kolejny przyst?pi?a do ogólnopolskiej kampanii „BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE”, której organizatorami s?:  Fundacja Rosa i Fundacja SENSORIA z Wroc?awia. Patronat nad akcj? obj??o Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt mia? na celu poznanie historii Powstania Warszawskiego oraz upami?tnienie i uhonorowanie ?yj?cych uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez wys?anie im symbolicznych kartek. Wys?ane pocztówki z ?yczeniami ju? wkrótce trafi? do bohaterów, którzy brali udzia? w powstaniu. S? one wyrazem wdzi?czno?ci spo?eczno?ci szkolnej z Ujazdu za trud, po?wi?cenie oraz oddanie w walce o niepodleg?? Ojczyzn?. Dzia?anie to pozwoli?o zrozumie? uczniom, jak wa?ne w krzewieniu nowoczesnego patriotyzmu s? takie inicjatywy oraz zg??bi? wiedz? na temat tego, jak wygl?da?o ?ycie codzienne w powsta?czej Warszawie. Mogli oni przy tym równie? wyrazi? swoj? wdzi?czno??, pami?? i szacunek dla bohaterów jednego z najwa?niejszych wydarze? kszta?tuj?cych polsk? to?samo??. Szkolnym koordynatorem akcji by? dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski

 
?LUBOWANIE KLASY 1. W MYD?OWIE
 


Dnia 22 pa?dziernika 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Myd?owie odby?o si? uroczyste ?lubowanie i Pasowanie pierwszoklasistów. W uroczysto?ci szkolnej uczestniczyli zaproszeni go?cie: wójt Gminy Iwaniska pan Marek Staniek, wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska pan Cezary Mi?kiewicz, licznie przybyli rodzice, nauczyciele i ca?a spo?eczno?? uczniowska.

            Dyrektor szko?y pani Gra?yna Krakowiak przywitaniu zgromadzonych. Nast?pnie uczniowie klasy I zaprezentowali pi?kn? cz??? artystyczn?, na któr? z?o?y?a si? inscenizacja s?owno – muzyczna, ta?ce i pl?sy do utworów muzycznych. Swoje umiej?tno?ci wokalne zaprezentowali: Eliza Adamek, Franco Bielecki, Jakub Go?yski i Igor Iskra.

            W kolejnej cz??ci uroczysto?ci po wprowadzeniu pocztu flagowego i od?piewaniu hymnu pa?stwowego oraz wykazaniu przynale?no?ci do narodu polskiego, uczniowie klasy I z?o?yli przyrzeczenia.

            Nast?pnie pani dyrektor dokona?a ceremonii pasowania pierwszoklasistów na uczniów Publicznej Szko?y Podstawowej w Myd?owie. Tradycyjnym zwyczajem uczniowie odbili paluszek w Kronice Szko?y, a przewodnicz?ca Samorz?du Uczniowskiego Sandra Radosz odczyta?a protokó? z uroczysto?ci.

Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 3 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 14 - 26 z 29