niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
Najlepsi samorz?dowcy


Wielka Gala Samorz?dowa odby?a si? 2 pa?dziernika w Hotelu Kongresowym w Kielcach jako efekt akcji: „ Ma?a Ojczyzna - du?a sprawa”. Mieszka?cy g?osowali  ju? kolejny rok na swoich samorz?dowców oceniaj?c tym razem ca?? kadencj? 2014-2018. Marek Staniek – Wójt gminy Iwaniska zosta? wybranym przez mieszka?ców gminy najlepszym samorz?dowcem w powiecie opatowskim. – To wyró?nienie ogromne przede wszystkim dla pracowników gminy i jej mieszka?ców - powiedzia? wójt Marek Staniek. W?a?nie dzi?ki wspó?pracy mi?dzy referatami, rad? gminy, so?tysami mo?liwy jest rozwój naszej ma?ej ojczyzny.

W g?osowaniu Echa Dnia najlepsz? radn? rady powiatu i powiatu opatowskiego zosta?a wybrana Wies?awa S?owik – sekretarz gminy Iwaniska.

Redaktor Echa Dnia Stanis?aw Wróbel przyznaj?c wyró?nienia mówi?, ?e samorz?dy s? tym co wysz?o Polsce najlepiej. Do naszych samorz?dowców zwróci? si? mówi?c, ?e widoczne s? inwestycje poprawiaj?ce ?ycie mieszka?ców w gminie Iwaniska a fundusze unijne pozyskiwane s? sprawnie.

Gospodarz gminy Iwaniska wójt Marek Staniek wraz z Sekretarz gminy Wies?aw? S?owik serdecznie  dzi?kuj? spo?eczno?ci gminy i powiatu za oddane g?osy i docenienie ich dzia?a? w mijaj?cej kadencji samorz?dów.

 
wstecz   dalej »