sobota, 28 styczeń 2023
 
 
Uczcili ?w. Stanis?awa Kostk?

Dzieci i m?odzie? ze szkó? po?o?onych na terenie parafii Iwaniska uczestniczyli w trzydniowym Triduum w dniach 16 -18 wrze?nia po?wi?conym ich patronowi – ?w. Stanis?awowi Kostce. Przez trzy dni rozwa?ali z pomoc? kap?anów tajemnic? jego ?ycia i ?mierci, które dokonywa?y si? w opinii ?wi?to?ci. Ostatniego dnia Triduum uczniowie Publicznej Szko?y w Uje?dzie pod przewodnictwem ks. Rafa?a Golonki i nauczycieli przygotowali przepi?kny spektakl o ?yciu ?w. Stanis?awa. ?w. Stanis?aw ju? od najm?odszych lat mia? ogromne pragnienie ?wi?to?ci. Pochodzi? jednak ze s?ynnego rodu, co uniemo?liwia?o mu realizacje marze? do tego stopnia, ?e nawet zakon ze wzgl?du na pochodzenie postanowi? odmówi? mu przyj?cia. ?w. Stanis?aw jednak by? wytrwa?y w d??eniu i postanowi? uciec by s?u?y? w zgromadzeniu Jezuitów. Sama ucieczka okaza?a si? b?ogos?awion?, w jednym z ko?cio?ów protestanckich Stanis?aw otrzyma? Komunie ?wi?t? z r?k anio?a, o czym mo?na dowiedzie? si? z jego zapisków. Zmar? 15 sierpnia po krótkiej i nag?ej chorobie oraz pro?bie jak? z?o?y? w li?cie do ?w. Wawrzy?ca – o ?mier? w uroczysto?? Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny. „Dzi?ki Wam mogli?my poczu? skrawek nieba” – mówi? proboszcz ks. Wac?aw Gieniec na zako?czenie spektaklu dzi?kuj?c kadrze nauczycielskiej i rodzicom za tak wspania?e dzieci. Sw? obecno?ci? zaszczycili równie? wójt gminy Iwaniska – Marek Staniek wraz z sekretarz Wies?aw? S?owik.


 
wstecz   dalej »