sobota, 28 styczeń 2023
 
 
Uroczysto?ci po?wi?cone "J?drusiom"


Na Wygwizdowie (gmina Bogoria) w niedziel? 16 wrze?nia odby?y si? uroczysto?ci po?wi?cone oddzia?owi partyzanckiemu „J?drusie”. Na pograniczu gmin w miejscu gdzie zbudowany by? bunkier odby?a si? Msza ?wi?ta sprawowana przez proboszcza par. Szczeglice ks. Stanis?awa Wiktora oraz wikariusza z Iwanisk – ks. Rafa?a Golonk?. Po wspólnej Eucharystii, odby? si? krótki wyst?p artystyczny dzieci ze szkó? w Uje?dzie i Szczeglicach, po?wi?cony czci bohaterów. Honorow? salw? dla u?wietnienia uroczysto?ci wyda?a Staszowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Oddzia? Partyzancki „J?drusie”.

Na uroczysto?ciach patriotycznych licznie zgromadzili si? mieszka?cy obu gmin wraz ze swymi w?odarzami. Gmin? Bogoria z radnymi i So?tysem Wies?awem Barabaszem reprezentowa? wójt gminy Bogoria Czes?aw Brudek. Gmina Iwaniska reprezentowana by?a przez przewodnicz?cego rady powiatu Zbigniewa Wo?cerza oraz wójta Marka Sta?ka wraz z sekretarz Wies?aw? S?owik, radn? rady powiatu opatowskiego oraz Mari? Serwinowsk?, równie? radn? rady powiatu.

Po zako?czonych uroczysto?ciach wszyscy obecni mogli si? rozgrza? wojskow? grochówk? oraz kie?bask? z grilla.

 
wstecz   dalej »