czwartek, 30 listopad 2023
 
 
?wi?to pszczelarzy z gminy Iwaniska


W niedziel? 23 wrze?nia swoje ?wi?to obchodzili pszczelarze z gminy Iwaniska. Uroczysto?? rozpocz??a si? Msz? ?wi?t? sprawowan? w ko?ciele ?w. Katarzyny P.M pod przewodnictwem ks. Wac?awa Gie?ca – proboszcza parafii. We wst?pie do Eucharystii prezes okr?gowego zwi?zku pszczelarzy w Sandomierzu Jan ?wi? w krótkich s?owach przedstawi? sens dzia?ania Ko?a Pszczelarzy w Iwaniskach – gdy wygin? pszczo?y, wygin? ludzie. „ Dzi? podejmowane s? dzia?ania aby te ma?e Bo?e stworzenia wyprze?. Wszelkiego rodzaju nawozy i opryski niszcz? ekosystem. Pszczo?y, które opu?ci?y swoje w?asne ule przez stosowane ?rodki ochrony ro?lin nie s? w stanie wróci? znów do ula, poniewa? maj? inny zapach i nie pozwol? na to stra?nice”.

Proboszcz w swym kazaniu porównywa? pracuj?ce pszczo?y do rolników, którzy swym po?wi?ceniem dbaj? o to, by zawsze by? urodzaj, po?wi?caj? swoje zdrowie i si?y by domownikom nie brak?o chleba a potem niestety odchodz? w wydawa? by si? mog?o zbyt m?odym wieku – tak jak pszczo?y, które je?li pracuj? na pe?nych obrotach ich ?ycie trwa tylko sze?? tygodni, ale jest pe?ne wysi?ku by zapyli? jak najwi?cej ro?lin i zebra? pe?no nektaru.

W darach ofiarnych z?o?ono miód pszczeli wraz z Pascha?em z prawdziwego pszczelego wosku, który s?u?y? b?dzie od ?wiat Wielkanocnych.

Na ?wi?cie pszczelarzy obecni równie? byli w?odarze gminy – Marek Staniek – wójt Iwanisk oraz Wies?awa S?owik – sekretarz.

Dalsze uroczysto?ci mia?y miejsce na Zamku Krzy?topór w Uje?dzie, gdzie odby? si? równie? pocz?stunek dla zaproszonych go?ci.

 
wstecz   dalej »