sobota, 28 styczeń 2023
 
 
Lokalne Centrum Wsparcia Przedsi?biorczo?ci w ?agowieStowarzyszenie Rozwoju Wsi ?wi?tokrzyskiej utworzy?o w ?agowie Lokalne Centrum Wsparcia Przedsi?biorczo?ci tj. miejsca udost?pnianego dla przedsi?biorców z obszaru gmin: Ba?kowice, Iwaniska, ?agów, Nowa S?upia, Paw?ów, Wa?niów i Brody, gdzie b?d? mogli bezp?atnie si? spotka?, zorganizowa? szkolenie, konferencje, spotkanie promuj?ce produkty lub us?ugi lub pracowa? na zasadzie Open Space. Dzia?alno?? Lokalnego Centrum Wsparcia Przedsi?biorczo?ci dostosowana jest do potrzeb przedsi?biorców co oznacza, ?e spotkania b?d? mog?y si? odbywa? od poniedzia?ku do soboty w dogodnych godzinach.

W siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest harmonogram udost?pniania sal i rezerwacji. Ka?dy przedsi?biorca lub podmiot dzia?aj?cy na rzecz przedsi?biorców mo?e skorzysta? bezp?atnie z pomieszcze? i sprz?tu w ustalonych wcze?niej dniach i godzinach.

Lokalne Centrum Wsparcia Przedsi?biorczo?ci to dwie sale wyposa?enie w meble oraz sprz?t dydaktycznych na potrzeby prowadzenia szkole? i kursów dla przedsi?biorców. Mniejsze pomieszczenie umo?liwia prowadzenia warsztatów, spotka? przedsi?biorców w mniejszym gronie oraz szkole? w niewielkich grupkach do 12 osób. Na wyposa?eniu pomieszczenia jest du?y stó? i 12 krzese?, komoda oraz tablica interaktywna. Du?a sala szkoleniowa umo?liwia organizacj? szkole?, konferencji i spotka? przedsi?biorców, w których liczba uczestników b?dzie mog?a wynie?? nawet 44 osoby. Sala jest wyposa?ona w sprz?t multimedialny: du?y telewizor 75 cali, projektor i 17 laptopów wraz z oprogramowaniem umo?liwiaj?cych prowadzenie szkole? komputerowych wynikaj?cych z potrzeb przedsi?biorców, zestaw szaf do przechowywania materia?ów dydaktycznych i szkoleniowych oraz okry? uczestników. W razie wi?kszej liczby uczestników na wyposa?eniu s? równie? dodatkowe stoj?ce wieszaki na ubrania.

Projekt pn. „Kreator Przedsi?biorczo?ci” dofinansowany jest ze ?rodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Dzia?ania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddzia?ania 19.3 Przygotowanie i realizacja dzia?a? w zakresie wspó?pracy z lokaln? grup? dzia?ania 
wstecz   dalej »