sobota, 28 styczeń 2023
 
 
Rozbudowa szko?y w Uje?dzie

Trwa rozbudowa szko?y w Uje?dzie. Wprowadzona reforma o?wiaty, zmieniaj?ca szko?y z sze?cio- na o?mioklasowe spowodowa?a konieczno?? dostosowania budynków o?wiatowych w gminie Iwaniska do nowych potrzeb.  

- Chcemy zapewni? zwi?kszonej liczbie uczniów komfortowe warunki nauki – podkre?la wójt Marek Staniek.

Pierwszy etap rozbudowy budynku szkolnego w miejscowo?ci Ujazd obejmuje rozbudow? szko?y wraz z ??cznikiem. Projektowany budynek szko?y zlokalizowany jest w ?rodkowej cz??ci dzia?ki po po?udniowej stronie budynku istniej?cej szko?y. Budynek zostanie funkcjonalnie i technicznie po??czony z budynkiem istniej?cym.

Program funkcjonalny przewiduje zorganizowanie w rozbudowanym obiekcie szko?y podstawowej o?miooddzia?owej, wydzielonego pomieszczenia dla grupy zerowej, punktu przedszkolnego z trzema grupami rocznikowymi i zespo?u ?ywieniowego oraz ?wietlicy. 
wstecz   dalej »