środa, 30 wrzesień 2020
 
 
Kolejne nitki gazoci?gu w gminie Iwaniska
Po powsta?ej nitce gazowej, która liczy 6 km, gmina Iwaniska b?dzie posiada? kolejne. Obecnie trwaj? prace na ulicy Staszowskiej, gdzie nitka przebiega? b?dzie do dzia?ki, na której znajduje si?  myjnia samochodowa a w planach inwestycyjnych przygotowywany  jest projekt przeci?gni?cia nitki gazowej a? do miejscowo?ci Kamienna Góra. Przygotowane i wydane s? decyzj? na ulic? Rakowsk?, gdzie inwestycja ruszy niebawem. W nast?pnym roku kalendarzowym planowana jest gazyfikacja Myd?owa po nitce ci?gni?tej ze Strzy?owic a kolejna nitka ma powsta? z ulicy Klimontowskiej przez Haliszk? do Ujazdu.

Dzi?ki istniej?cej ju? sieci gazoci?gowej dost?p do gazu ziemnego maj? nie tylko osoby prywatne lecz równie? instytucje, przedsi?biorstwa i szko?y. Pod??czona zosta?a ?wi?tynia parafialna, gminne centrum biblioteki i kultury oraz  urz?d gminy.

„Wnioski o przy??czenie do sieci sk?adali mieszka?cy, dlatego wychodzimy im naprzeciw, buduj?c jej kolejne cz??ci” – mówi wójt Marek Staniek.

Mieszka?cy nie tylko szukaj? oszcz?dno?ci w kieszeni, lecz równie? czystego powietrza. Z tym drugim problem istnieje nie tylko w wielkich aglomeracjach jak Kraków czy Warszawa, lecz równie? w ?wi?tokrzyskim. Zdarza?o si? bowiem, ?e w okresie grzewczym normy jako?ci powietrza by?y przekroczone o blisko 500% równie? u nas w Województwie. Budowana sie? gazoci?gowa pozwoli zmniejszy? koszty zmiany ogrzewania na gazowe o zakup zbiornika na gaz p?ynny, a mieszka?cy którzy zdecyduj? si? na wymian? kot?a c.o. wspomog? walk? ze smogiem. 
wstecz   dalej »