środa, 30 wrzesień 2020
 
 
W gminie Iwaniska rozpocz?to nowy rok szkolny

Uroczyst? Msz? ?wi?t? sprawowan? w ?wi?tyni parafialnej oraz okoliczno?ciowymi wyst?pieniami rozpocz?? si? rok szkolny 2018/2019. Uczniowie podejm? nauk? w o?miu klasach pi?ciu szkó? podstawowych po?o?onych na terenie gminy Iwaniska. Ostatni rok nauki rozpocz?li równie? uczniowie trzecich klas z publicznego gimnazjum im. Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego w Iwaniskach.

W szkole podstawowej w Iwaniskach by? to wyj?tkowy pocz?tek roku szkolnego zwi?zany z po?egnaniem dotychczasowego dyrektora szko?y Wac?awa S?owika, który przez 16 lat pe?ni? funkcj? dyrektora najpierw Publicznej Szko?y podstawowej w Iwaniskach, pó?niej Zespo?u Szkó? Podstawowych z oddzia?em gimnazjalnym a nast?pnie w wyniku reformy edukacji w roku szkolnym 2017/2018 ponownie dyrektora placówki w Iwaniskach.

Uroczysto?? rozpocz??a p.o. dyrektora szko?y Anna Michalska – Kapsiak wraz z Zdzis?aw? Radzimowsk?, nie kryj?c ?ami?cego si? g?osu z powodu odej?cia na emerytur? dotychczasowego dyrektora. „ To zaszczyt by? dyrektorem szko?y, ale te? odpowiedzialna funkcja. Dyrektor odpowiada bowiem za ca?e grono pedagogiczne, sprawy bie??ce szko?y, ale równie? uczniów.  Jest nie tylko kierownikiem administracyjnym, lecz przede wszystkim ojcem – i Ty takim ojcem by?e? dla nas Panie Dyrektorze” – mówi?a Michalska Kapsiak. 

Podzi?kowania za wieloletni? pos?ug? dyrektora S?owika  z?o?yli równie? nauczyciele. Delegacja cz?onków Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego równie? skierowa?a pi?kne s?owa w kierunku emerytowanego dyrektora dzi?kuj?c za Jego wspó?prac? z ZNP jako partnerem spo?ecznym szko?y.     „Dobry aktor to nie ten, który wchodz?c na scen? otrzymuje oklaski, lecz ten który schodz?c z niej otrzymuje gromkie brawa”. – mówi?a Edyta Czub, cz?onek ZNP parafrazuj?c s?owa re?ysera Andrzeja Wajdy. „Dobrym kapitanem za?ogi by?e? Panie Dyrektorze, rejs pod Twoj? bander? by? czasem wzmo?onej pracy, sukcesów i satysfakcji” – kontynuowa?a.Na rozpocz?ciu roku szkolnego w Iwaniskach obecni byli równie? Wójt Gminy Marek Staniek z przewodnicz?cym rady gminy Andrzejem ?cibiszem i dyrektorem Zespo?u Ekonomiczno – Administracyjnego Szkó? w Iwaniskach pani? Dorot? Kargulewicz. „By? to czas owocnej wspó?pracy. Dyrektor S?owik przeszed? przez wszystkie reformy edukacji ostatnich lat. Zrobi? to obronn? i zwyci?sk? r?k?. Za to do?wiadczenie i prac? szczególnie w ostatnim czasie serdecznie dzi?kujemy” – mówi? wójt. Nast?pnie zosta?a wr?czona w podzi?kowaniu za wieloletni? prac? dyrektora tablica pami?tkowa od w?adz gminy.

W?adze odwiedzi?y równie? szko?y w Woli Jastrz?bskiej, Wygie?zowie i Uje?dzie gdzie mia?y miejsce spotkania z uczniami, rodzicami i gronem pedagogicznym.

W Szkole Podstawowej w Myd?owie mia?o miejsce uroczyste po?wi?cenie i  otwarcie nowopowsta?ego uniwersalnego  boiska szkolnego ze sztuczn? nawierzchni? i ogrodzeniem. Boisko jest wyposa?one w bramki, siatk? oraz kosze do gry w koszykówk?.  B?dzie s?u?y?o dzieciom w trakcie lekcji wychowania fizycznego. Przeci?cia wst?gi dokona? wójt Gminy, radny z Myd?owa Cezary Mi?kiewicz, dyrektor szko?y Gra?yna Krakowiak oraz pe?ni u?miechu na twarzy uczniowie.Nie tylko szko?a podstawowa w Myd?owie mo?e cieszy? si? nowym obiektem. W trakcie rozbudowy jest placówka w Jastrz?bskiej Woli i Uje?dzie. W pierwszej z nich powstaje nowy budynek na po?udniowej stronie istniej?cej szko?y. B?dzie on po??czony z ju? istniej?cym budynkiem a w ?rodku maj? by? trzy nowe sale dydaktyczne, szatnia szkolna, sanitariat dla niepe?nosprawnych oraz sala gimnastyczna. Powstanie równie? kot?ownia na paliwo sta?e wraz z cz??ci? socjaln? obs?ugi kot?owni. W uje?dzie równie? budowany jest nowy obiekt, który po??czony b?dzie z ju? istniej?c? szko??. Powstanie w nim pi?? sal dydaktycznych.

Modernizacja budynku w Woli Jastrz?bskiej i Uje?dzie wynika z reformy edukacji oraz bie??cej eksploatacji obiektów. Inwestycje pochodz? ze ?rodków w?asnych bud?etu.

Do pi?ciu szkó? podstawowych, gimnazjum oraz jedenastu oddzia?ów przedszkolnych ucz?szcza ??cznie  759 dzieci z po?ród których 429 uczy si? na terenie samych Iwanisk. 
wstecz   dalej »