niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
Turniej Dzikich Dru?yn


W ?rod?, 15 sierpnia na  Stadionie Sportowym w Iwaniskach odby?y si? rozgrywki Dzikich Dru?yn w turnieju pi?ki no?nej o puchar Wójta Gminy Iwaniska – Marka Sta?ka. Pi?kne widowisko pi?karskie zapewnia?o cztery dru?yny z pi?ciu zg?oszonych – ok 50 zawodników. W rozgrywkach nie przeszkodzi?a pogoda, a kibice zaskoczyli frekwencj?. 

 Wyniki fina?u przedstawiaj? si? nast?puj?co:

 I miejsce – UKS IWANISKA

 II miejsce – Atletico Anaconda - Iwaniska

 III miejsce – UKS Ba?kowice

 IV miejsce – Nam strzela? nie kazano - Iwaniska

 Zwyci?skie dru?yny otrzyma?y puchary z r?k Wójta Gminy Iwaniska Marka Sta?ka, któremu towarzyszy? radny Iwanisk Andrzej Pietrzyk.

Pomys?odawc? i organizatorem turnieju by? Uczelniany Klub Sportowy, a turniej przeprowadzi? Konrad Tomaszewski – opiekun ?rodowych rozgrywek. Pi?karski Turniej Dzikich Dru?yn wpisuje si? ju? w tradycje letnich imprez naszej gminy i cieszy si? coraz wi?kszym zainteresowaniem samych pi?karzy jak równie? ich bliskich i kibiców oraz ca?ej spo?eczno?ci lokalnej.

 
wstecz   dalej »