niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
Festyn rodzinny w Wojnowicach
W niedziel?, 12 sierpnia na boisku sportowym w miejscowo?ci Wojnowice (Gmina Iwaniska) odby? si? festyn pod has?em „Bezpieczniej na drodze” organizowany przez Urz?d Gminy Iwaniska wraz z Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Festyn ma na celu zwi?kszenie bezpiecze?stwa w?ród dzieci i m?odzie?y przebywaj?cych na wakacjach w naszej gminie. W zwi?zku z tym policjanci z KPP w Opatowie asp. Krzysztof Pietrzyk wraz z sier?. szt. Grzegorzem Kwiatkowskim wyg?osili prelekcj? do zgromadzonych. W trakcie festynu zabawy dla zebranych dzieci prowadzi?a Wies?awa S?owik – sekretarz gminy Iwaniska wraz z pracownikami GCBiK w Iwaniskach. Wójt Marek Staniek dzi?kuj?c na zako?czenie przyby?ym rodzicom z ich pociechami mówi?:„Dzi?kuje za Wasz? obecno?? i trosk? o bezpiecze?stwo naszych pociech, które stanowi? o przysz?o?ci gminy”. Na zako?czenie wójt wraz sekretarz gminy rozdawali odblaski, których celem jest zwi?kszenie widoczno?ci dzieci na drodze. 
wstecz   dalej »