niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
Droga po remoncie w T?czy

W sobot?, 11 sierpnia w miejscowo?ci T?cza (gm. Iwaniska) dokonano uroczystego odbioru i otwarcia drogi gminnej o ??cznej d?ugo?ci 1990 metrów. Przeci?cia wst?gi dokona? Marek Staniek – wójt gminy Iwaniska oraz Wies?awa S?owik sekretarz gminy wraz z so?tysem so?ectwa Stanis?awem Pietrzykiem i radnym Stefanem Kwiatkiem oraz najm?odszymi mieszka?cami T?czy. Ludno?? domów, do których prowadzi droga nie kryli rado?ci z powodu utworzenia tam twardej asfaltowej nawierzchni, która b?dzie nieocenion? pomoc? równie? dla rolników. W trakcie spotkania sekretarz gminy Wies?awa S?owik wraz z pracownikami GCBiK w Iwaniskach prowadzi?a gry i zabawy dla dzieci. „Rado?? na twarzach dzieci i ich rodziców s? najwa?niejsz? motywacj? do dzia?ania dla w?odarzy gminy”- powiedzia? wójt. Na koniec rozdano odblaski, których zadaniem b?dzie zwi?kszenie widoczno?ci na drodze, co wi??e si? z bezpiecze?stwem nie tylko w okresie ko?cz?cych si? ju? wakacji ale nadchodz?cych jesiennych wieczorów. 

 
wstecz   dalej »