czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Umowa na blisko 4 miliony z?otych podpisana Rusza rewitalizacja Iwanisk
W czwartek 9 sierpnia  w Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach zosta?a podpisana umowa na dofinansowanie rewitalizacji Iwanisk. W spotkaniu z w?adzami województwa, na którym dokonano uroczy?cie podpisania umowy udzia? wzi?li przedstawiciele gminy w osobie Marka Sta?ka wójta Gminy Iwaniska oraz Wies?awy S?owik sekretarz i skarbnika Gminy Iwaniska Teresy Kaptur. W?adze województwa reprezentowali Marek Szczepanik cz?onek Zarz?du Województwa ?wi?tokrzyskiego wraz z Ewelin? Bie? – radn? Sejmiku Województwa ?wi?tokrzyskiego.

W spotkaniu udzia? wzi?li równie?: przewodnicz?cy Rady Powiatu Opatowskiego Zbigniew Wo?cerz, wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska Stanis?aw Górczy?ski i Wies?aw Kowalczyk oraz radni Wioleta Kargulewicz i Andrzej Pietrzyk. Obecny by? równie? so?tys Piotr Paluch.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego wynosi 3.923.740.71 i jest przeznaczone, zgodnie z projektem, na rewitalizacj? Iwanisk, której celem jest wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej i obiektów, co poprawi jako?? ?ycia mieszka?ców. Zrewitalizowane zostan? m.in. dworzec autobusowy w Iwaniskach oraz Dom Kultury. W trakcie spotkania wójt Marek Staniek mówi? o potrzebie unowocze?niania centrum gminy, które t?tni ?yciem lokalnej spo?eczno?ci i turystów oraz o dotychczasowym jej rozwoju.

- Potrzeb? unowocze?nienia centrum zauwa?aj? i sygnalizuj? mieszka?cy – mówi? wójt. - Ciesz? si?, ?e kolejny raz mo?emy wyj?? naprzeciw oczekiwaniom mieszka?ców naszej gminy.

W?adze gminy zak?adaj?, ?e realizacja inwestycji przyczyni si? do lepszego dost?pu do us?ug ogólnospo?ecznych daj?c tym impuls do o?ywienia gospodarczego centrum Iwanisk i pozytywnych zmian w ?rodowisku naturalnym realizuj?c zrównowa?ony rozwój i poprawa jako?ci ?ycia mieszka?ców Iwanisk.

 
wstecz   dalej »