czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Informacja

INFORMACJA

Wójt Gminy Iwaniska informuje, ?e na tablicy og?osze? w siedzibie Urz?du Gminy w Iwaniskach, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z pó?n. zm.) na okres 21 dni, tj. od dnia 06.08.2018 r. do dnia 27.08.2018 r. zosta? wywieszony wykaz nieruchomo?ci przeznaczonej do oddania w dzier?aw?, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia?ka nr 78 po?o?onej w obr?bie ewidencyjnym Toporów, gmina Iwaniska ( do oddania w dzier?aw? przeznacza si? cz??? nieruchomo?ci o powierzchni 1,0000 ha).

Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urz?du Gminy w Iwaniskach, pok. nr 3, tel. 15 860-12-54 wew. 106 w godzinach od 730 do 1530  od poniedzia?ku do pi?tku.

 
dalej »