wtorek, 09 sierpień 2022
 
 
Wojewódzkie obchody ?wi?ta ?wi?tokrzyskiej policji w Uje?dzie, w gminie Iwaniska
W sobot?, 28 lipca 2018 r., ?wi?tokrzyska policja obchodzi?a swoje ?wi?to. Uroczysto?ci odby?y si? w Zamku Krzy?topór w Uje?dzie w gminie Iwaniska. Obchody ?wi?ta policji rozpocz??a Msza ?w. w intencji policjantów w ko?ciele pod wezwaniem ?w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach, której przewodniczy? biskup Diecezji Sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz. Opraw? muzyczn? zapewni? chór parafii garnizonowej w Kielcach oraz orkiestra d?ta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

            W Zamku Krzy?topór w Uje?dzie wr?czone zosta?y mianowania na wy?sze stopnie oraz odznaczenia. Po oficjalnej cz??ci mo?na by?o obejrze? pokazy policyjnego sprz?tu, tresury psów, przyjrze? si? pracy techników kryminalistyki.

Nie zabrak?o tak?e wyst?pów dzieci z zaj?? wokalnych i tanecznych z Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach oraz dzieci i m?odzie?y ze szkó? z terenu gminy Iwaniska. Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek wr?czy? nagrody zebranym artystom i ich opiekunom.

Czas u?wietni? tak?e wyst?p Kabaretu „EWG”, który w wystawionych spektaklach zabawia? zgromadzonych mieszka?ców gminy. 
wstecz   dalej »