wtorek, 30 maj 2023
 
 
Pieni?dze z województwa dla gminy Iwaniska


25 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opatowie, Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek wraz z Skarbnik Gminy Teres? Kaptur podpisaliz Markiem Szczepanikiem, cz?onkiem Zarz?du Województwa ?wi?tokrzyskiego, stosowne umowy dofinansowania projektów na zakup wyposa?enia ?wietlicy wiejskiej w Przepiórowie oraz przebudow? drogi Kr?pa Górna - Planta.

Pieni?dze na w/w inwestycje, jak zaznaczy? Marek Szczepanik, pochodz? z bud?etu województwa i nie s? obj?te dofinansowaniem unijnym.

Warto?? projektu na zakup wyposa?enia do ?wietlicy wiejskiej w Przepiórowie wynosi 11 tysi?cy z?otych, z czego dofinansowanie obejmuj? kwot? 6 tysi?cy z?otych, a wk?ad w?asny wynosi 5 tysi?cy z?otych z bud?etu Gminy Iwaniska.Natomiast 20 tysi?cy z?otych wynosi dofinansowanie do przebudowy drogi Kr?pa Górna – Planta, której warto?? kosztorysowa wynosi 274 835,87 z?.

- Wyposa?enie ?wietlicy wiejskiej w Przepiórowie pozwoli na realizacj? dzia?alno?ci Ko?a Gospody? Wiejskich i mieszka?ców - powiedzia? Marek Staniek, Wójt Gminy Iwaniska.

 
wstecz   dalej »