czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Uroczyste otwarcie ?wietlicy wiejskiej w Radwanie


W dniu 22 lipca 2018 r. nast?pi?o uroczyste otwarcie ?wietlicy w miejscowo?ci Radwan, które rozpocz?to Msz? ?w. koncelebrowan? przez ks. proboszcza Parafii pod wezwaniem ?w. Katarzyny Aleksandryjskiej - Wac?awa Gie?ca. Po Mszy ?w. ks. proboszcz Wac?aw Gieniec po?wi?ci? budynek ?wietlicy, po czym nast?pi?o przeci?cie wst?gi, którego dokonali: Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Przewodnicz?cy Rady Powiatu Opatowskiego Zbigniew Wo?cerz, Radna Powiatu Opatowskiego Maria Serwinowska, Radna Powiatu Opatowskiego Wies?awa S?owik, Przewodnicz?cy Rady Gminy Andrzej ?cibisz, Wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Stanis?aw Górczy?ski, So?tys So?ectwa Radwan Zofia Kowalska, Dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie Marcin Urba?ski, mieszka?cy i dzieci.

Mieszka?ców wsi i okolic, zebranych go?ci powitali Przewodnicz?cy Rady Gminy Andrzej ?cibisz z Pani? So?tys – Zofi? Kowalsk?. Dzi?kowali wszystkim zebranym za przybycie i za zaanga?owanie w przygotowanie tego spotkania. Wyrazy podzi?kowa? skierowali równie? do Przewodnicz?cego Rady Powiatu Opatowskiego Zbigniewa Wo?cerza za przekazanie prezentu.

- G?ównym celem budowy i adaptacji ka?dej ze ?wietlic by?o stworzenie mieszka?com centrum ?ycia kulturalnego i miejsca spotka?. Nowopowsta?a ?wietlica zapewni Wam, drodzy mieszka?cy, miejsce idealne do spotka? integracyjnych, a tak?e dzia?alno?ci Kó? Gospody? Wiejskich.

Wspomnie? nale?y tak?e o pi?knym i pysznym torcie zwie?czonym wizerunkiem nowej ?wietlicy przygotowanym przez cz?onkinie Ko?a Gospody? Wiejskich.

Uroczysto?? otwarcia ?wietlicy wiejskiej zako?czy?y wspólne gry i zabawy z rodzicami, dzie?mi i m?odzie??, które przeprowadzi?a Pani Sekretarz Gminy Iwaniska Wies?awa S?owik oraz pracownicy Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Nie zabrak?o tak?e nagród, które na koniec Wójt Gminy Iwaniska wr?czy? dzieciom za aktywny udzia? we wspólnych zabawach.


 
wstecz   dalej »