czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Uroczyste otwarcie ?wietlicy wiejskiej w Marianowie
 

Otwarcie ?wietlicy wiejskiej w Marianowie mia?o miejsce dnia 15.07.2018 r. Uroczysto?? rozpocz?to Msz? ?w. o godz. 14:30 koncelebrowan? przez ks. proboszcza Parafii pod wezwaniem ?w. Katarzyny Aleksandryjskiej - Wac?awa Gie?ca i wikariusza ks. Krzysztofa Relig?. Po Mszy ?w. Dokonano przeci?cia wst?gi przez: Wójta Gminy Iwaniska Marka Sta?ka, Wicestarost? Powiatu Opatowskiego Gustawa Sarama?skiego, Przewodnicz?cego Rady Powiatu Opatowskiego Zbigniewa Wo?cerza, Przewodnicz?c? Rady Powiatu Opatowskiego Mari? Serwinowsk?, Przewodnicz?c? Rady Powiatu Opatowskiego Wies?aw? S?owik, Przewodnicz?cego Rady Gminy Andrzeja ?cibisza, Wiceprzewodnicz?cego Rady Gminy Stanis?awa Górczy?skiego, Radnego Rady Gminy Krzysztofa Piotrowicza, Dyrektora Zarz?du Dróg Powiatowych w Opatowie Grzegorza Pietrzyka, Dyrektora Banku Spó?dzielczego w Iwaniskach Edmunda Szyma?skiego, So?tys So?ectwa Marianów Teres? Krawczyk, mieszka?ców i dzieci.Mieszka?ców oraz zaproszonych go?ci gor?co wita? Wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Stanis?aw Górczy?ski. Podzi?kowa? wszystkim zaproszonym go?ciom oraz mieszka?com, którzy przyczynili si? do powstania ?wietlicy, za ich trud i zaanga?owanie. S?owa podzi?kowania równie? zosta?y skierowane do Przewodnicz?cego Rady Powiatu Opatowskiego Zbigniewa Wo?cerza za sprz?t graj?cy.

G?os zabra? tak?e Wójt Gminy Iwaniska, Marek Staniek: - Kieruj? do Was, drodzy go?cie, s?owa podzi?kowania za wk?ad w?o?ony w realizacj? budowy ?wietlicy. Obiekt, przed którym w?a?nie tutaj stoimy, zosta? wybudowany oraz zosta?y w nim przeprowadzone prace wyko?czeniowe. Zagospodarowany zosta? równie? teren wokó? ?wietlicy. Równie? b?dziemy d??y? do wyposa?enia wszystkich ?wietlic, które zosta?y wybudowane na terenie gminy Iwaniska. To kolejna wybudowana, wyko?czona ?wietlica oddana na potrzeby mieszka?ców. Mam nadziej?, ?e nowopowsta?a ?wietlica wype?nia? b?dzie funkcj? spo?eczno-kulturaln? dla Waszego so?ectwa. B?dzie ona miejscem spotka?, integracji mieszka?ców a tak?e dzieci i m?odzie?y.

Nast?pnie przeprowadzone zosta?y wspólne gry i zabawy z rodzicami, dzie?mi i m?odzie??, które przeprowadzi?a Pani Sekretarz Gminy Iwaniska Wies?awa S?owik oraz pracownicy Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas równie? Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, którzy omówili profilaktyk? bezpiecze?stwa podczas wakacji. Na koniec Wójt Gminy Iwaniska wr?czy? dzieciom nagrody za aktywny udzia? we wspólnych zabawach.

 
wstecz   dalej »