czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Uroczyste otwarcie ?wietlicy wiejskiej w Przepiórowie

 
 

Sobotnie popo?udnie 14 lipca 2018r. w so?ectwie Przepiórów o godz. 16:30 rozpocz??a Msza ?w. koncelebrowana przez proboszcza Parafii pod wezwaniem Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Myd?owie – ks. Tomasza Kwa?nik.

Z kolei po Mszy ?w. nast?pi?o otwarcie ?wietlicy wiejskiej poprzez symboliczne przeci?cie wst?gi, którego dokonali: Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Wies?aw Kowalczyk, So?tys So?ectwa Przepiórów Zbigniew Doleszek, ks. Tomasz Kwa?nik, Radna Powiatu Opatowskiego i Sekretarz Gminy Wies?awa S?owik oraz mieszka?cy so?ectwa i dzieci.

Wójt Gminy Iwaniska w swoim przemówieniu podzi?kowa? wszystkim, którzy pracowali przy obiekcie, a tak?e zach?ca? ca?e ?rodowisko lokalne do korzystania w pe?ni z mo?liwo?ci tej ?wietlicy.

Uroczysto?? otwarcia ?wietlicy umili?y wspólne gry i zabawy z rodzicami, dzie?mi i m?odzie??, które przeprowadzi?a Pani Sekretarz Gminy Iwaniska Wies?awa S?owik wraz z pracownikami Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach.Na koniec na milusi?skich czeka?y nagrody, które wr?cza? w?odarz gminy – Marek Staniek.

 
wstecz   dalej »