czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Uroczyste otwarcie ?wietlicy wiejskiej w Kujawach
W niedziel?, 1 lipca 2018r., w miejscowo?ci Kujawy odby?o si? uroczyste, ale i radosne otwarcie ?wietlicy wiejskiej. Na spotkanie, które rozpocz??o si? Msz? ?w. koncelebrowan? przez wikariuszy ks. Rafa?a Golonk? i ks. Krzysztofa Relig? przyby?o liczne grono zaproszonych go?ci.

 Po Mszy ?w. nast?pi?o po?wi?cenie budynku i przeci?cie wst?gi, czego dokonali Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz Gminy Wies?awa S?owik, Radny Rady Gminy Gabriel Majsak, So?tys So?ectwa Kujawy Piotr Nizia?ek, Dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie Marcin Urba?ski i mieszka?cy wsi. Nast?pnie wszyscy zebrani mogli ju? oficjalnie przekroczy? progi nowej ?wietlicy. Wspomnie? nale?y tak?e o pi?knymi i pysznym torcie zwie?czonym wizerunkiem nowej ?wietlicy przygotowanym przez cz?onkinie Ko?a Gospody? Wiejskich.

Nast?pnie na rodziców, ich dzieci i m?odzie? czekali: prowadz?ca zabaw Sekretarz Wies?awa S?owik i animatorzy Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury z licznymi grami, zabawami. Na koniec Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek dzi?kowa? wszystkim zgromadzonym za tak liczne przybycie, za wspólne sp?dzenie czasu, integracj? i wspania?? atmosfer?, po czym rozda? dzieciom upominki.

Mamy nadziej?, ?e nowopowsta?a ?wietlica b?dzie d?ugo s?u?y? mieszka?com Kujaw.
 
wstecz   dalej »