czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Oratorium o M?czennikach Sandomierskich w roku 200-lecia Diecezji Sandomierskiej


Niezwyk?a prapremiera Oratorium o M?czennikach Sandomierskich pt. „Dojrzewanie drzewa. Witra? wierno?ci? malowany” odby?a si? 30 czerwca 2018 roku w Zamku Krzy?topór w Uje?dzie. Oszcz?dne s?owo, bogata muzyka rozbrzmiewa?y w murach tej pi?knej twierdzy w wykonaniu ponad 150 chórzystów, w tym chórzystów „Voce Angeli” z Krakowa, orkiestry Symfonicznej Filharmonii ?wi?tokrzyskiej i czterech solistów–Joann? Wydorsk? (sopran), Aleksandr? Gudzio (alt), Karola Lizak (tenor), Marcina Wasilewskiego-Kruk (bas) - pod okiem kompozytorów Piotra Pa?ki i Huberta Kowalskiego. To niesamowite wydarzenie jest jednym z wydarze? kulturalnych wpisanych w obchody 200-lecia Diecezji Sandomierskiej.
- Witam serdecznie Pa?stwa w go?cinnych progach Zamku Krzy?topór w Uje?dzie –tymi s?owami rozpocz?? sw? przemow? Wójt Gminy Iwaniska, Marek Staniek – W tych murach w latach jego ?wietno?ci bywa?o wielu wa?nych tego ?wiata: królowie polscy W?adys?aw IV i Stanis?aw August Poniatowski czy król szwedzki Karol Gustaw. Dzi? mamy zaszczyt powita? w?ród nas Jego Ekscelencj? ksi?dza biskupa diecezji sandomierskiej – Krzysztofa Nitkiewicza. To z jego inicjatywy duch wiary chrze?cija?skiej wybrzmi tu w d?wi?kach „Oratorium o M?czennikach Sandomierskich” przygotowanego z okazji dwustolecia naszej diecezji. ?ycz?, aby ten sobotni wieczór sta? si? dla nas wszystkich okazj? do odkrywania w?asnej wiary w Zwyci?zc?. Niech dzisiejszy koncert b?dzie wydarzeniem artystycznym, które przyniesie nam wszystkim wiele wzrusze?, ale i przede wszystkim refleksji. Pozdrawiam i ?ycz? wielu wra?e?” – mówi? Wójt Gminy Iwaniska, Marek Staniek. 

Miejsce, w którym odby?o si? Oratorium jest wyj?tkowe. To dawna siedziba magnacka rodu Ossoli?skich wybudowana w XVII w. Zamek s?u?y? w?a?cicielom i zachwyca? go?ci swoj? ?wietno?ci?, niestety tylko nieca?e 10 lat, gdy? zosta? zniszczony w czasie potopu szwedzkiego. Nikt nie zd??y? namalowa? go w ca?ej okaza?o?ci. Od tego roku Zamek zosta? wpisany jako Pomnik Historii i cieszy si? niezwyk?ym powodzeniem w?ród zwiedzaj?cych. Niniejsza premiera zgromadzi?a prawie pó? tysi?ca widzów. Udzia? w niej by? niesamowitym prze?yciem i niós? za sob? wiele wra?e?.

Inicjatorem tego wydarzenia jest ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz. Wiele pracy po?wi?ci? ksi?dz kanonik Krzysztof Lechowicz – autor libretta do oratorium. Wykonanie Oratorium umo?liwili darczy?cy i instytucje wspieraj?ce. S? nimi: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Diecezja Sandomierska, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Caritas Diecezji Sandomierskiej, Longin Bokwa Prezes Kopalni Dolomitu S.A., Samorz?d Gminy Iwaniska, Instytucja Zamek Krzy?topór w Uje?dzie, Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach, Samorz?d Powiatu Opatowskiego, Dyrektorzy Szkó? Gminy Iwaniska Ekologiczny Zwi?zek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Ostrowiecki Kombinat Budowlany S. A. Prezes PKS Ostrowiec ?wi?tokrzyski – Stanis?aw Wody?ski, Prezes Bruk-Bet – Krzysztof Witkowski, Zak?ad Remontowo-Budowlany „ADMA” Marian Macias i inni.

W uroczysto?ci wzi?li udzia? tak?e parlamentarzy?ci, wojewoda ?wi?tokrzyski Agata Wojtyszek oraz przedstawiciele lokalnych samorz?dów.

 
wstecz   dalej »