niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
W UJE?DZIE PODSUMOWANO ROK SZKOLNY 2017/2018

22 czerwca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?o si? zako?czenie roku szkolnego 2017/2018.

Ten wyj?tkowy dzie? rozpocz?? si? Msz? ?wi?t? koncelebrowan? przez dziekana Dekanatu Opatowskiego – ksi?dza Wac?awa Gie?ca oraz ksi?dza Rafa?a Golonk?. Nast?pnie uczniowie udali si? do szko?y, gdzie podsumowano miniony rok szkolny. ?wiadkami tego wydarzenia byli: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, przewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska – Andrzej ?cibisz, przewodnicz?cy Komisji ds. O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego –Stefan Kwiatek,dyrektor Banku Spó?dzielczego w Staszowie / Oddzia? Iwaniska – Edmund Szyma?ski, dyrektor Gminnego Zespo?u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó? w Iwaniskach – Danuta Kargulewicz, nauczyciele, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni szko?y oraz licznie zgromadzeni rodzice i dziadkowie.

„Chcia?bym podzi?kowa? wszystkim, którzy wspierali prac? Publicznej Szko?y Podstawowej w  Uje?dzie,poczynaj?c od Wójta Gminy Iwaniska, Pana Marka Sta?ka, którego niew?tpliwie mo?emy nazywa? przyjacielem naszej szko?y. Dzi?kuj? Radzie Gminy Iwaniska, na czele z jej przewodnicz?cym – Andrzejem ?cibiszem, nauczycielom, rodzicom oraz pracownikom szko?y. Na r?ce obecnych tu dyrektorów: Pani Danuty Kargulewicz oraz Pana Edmunda Szyma?skiego sk?adam podzi?kowania pracownikom Gminnego Zespo?u Ekonomiczno – Administracyjnego Szkó? w Iwaniskach oraz pracownikom Banku Spó?dzielczego w Iwaniskach”, powiedzia? dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski.

W trakcie uroczysto?ci 21 uczniów klas IV – VII otrzyma?o nagrody z r?k wójta Gminy Iwaniska, przewodnicz?cego Rady Gminy Iwaniska oraz dyrektora Publicznej Szko?y Podstawowej w  Uje?dzie – Marcina Urba?skiego za uzyskanie ?rednich ocen powy?ej 4,75. Byli to nast?puj?cy uczniowie: Kacper ?cibisz, Jakub Kargul, Filip Fija?kowski, Zuzanna Madejska, Kacper Sobczyk, Diana Kowalska, Natalia Wo?niak, Emilia Dudek, Martyna Kubala, Kacper Ro?ek, Aleksandra Sobczyk, Wiktoria Sobczyk, Maria Strzy?, Zofia Strzy?, Klaudia ?cibisz, Krystian ?roda, Krystian Winiarski, Monika Orkisz, Weronika Wo?niak, Kamila Kargul i Patrycja Lenart. W czasie uroczysto?ci podsumowano równie? olimpiady przedmiotowe z j?zyka angielskiego i matematyki.

„Super Uczniem” roku szkolnego 2017/2018 zosta?a Monika Orkisz – uczennica klasy VII, uzyskuj?c ?redni? ocen 5,79. Dyplomy za 100 % frekwencj? odebrali: Kacper Bie?, Barbara Strzy?, Zofia Strzy?, Mateusz Pier?ci?ski oraz Monika Orkisz. Sportowcem rokuw kategorii dziewcz?t zosta?a Martyna Kubala, natomiast w kategorii ch?opców-Konrad Lenart.

Nagrody za systematyczne oszcz?dzanie od dyrektora Banku Spó?dzielczego w Staszowie/ Oddzia? Iwaniska – Edmunda Szyma?skiego otrzymali: Kacper ?cibisz, Miko?aj Madejski i Wiktoria Kowalska.

Mi?ym akcentem uroczysto?ci podsumowuj?cej rok szkolny by?y ?yczeniazokazji20- lecia pe?nienia pos?ugi kap?a?skiej przez ksi?dza Rafa?a Golonk?. Jubilat otrzyma? liczne gratulacje i pi?kne kwiaty. Szczególne s?owa uznania i g??bokiej wdzi?czno?ci za trud w?o?ony w kszta?towanie pozytywnych postaw dzieci i m?odzie?y wyrazi? dyrektor Marcin Urba?ski. Nie zabrak?o tak?e ?ycze?od uczniów, nauczycieli,rodziców i  przyby?ych go?ci.

Podczas swoich wyst?pie? wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek oraz przewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska – Andrzej ?cibisz podzi?kowali dyrektorowi, nauczycielom i rodzicom za trud pracy dydaktyczno– wychowawczej oraz pogratulowali nagrodzonym wspania?ych wyników osi?gni?tych w  minionym roku szkolnym. ?yczyli wszystkim wspania?ego i bezpiecznego odpoczynku podczas wakacji.

,,?ycz?, aby wakacje, ten d?ugo oczekiwany czas , da?y wszystkim tutaj obecnym du?o rado?ci, aby bezpiecznie z nich powróci? i by w pe?ni si? i m?odzie?czej rado?ci spotka? si? 3 wrze?nia w  NASZEJ KOCHANEJ SZKOLE” – zako?czy? dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski.

 
wstecz   dalej »