czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Uroczysto?? zako?czenia roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Myd?owie

Uroczysto??  zako?czenia roku szkolnego 2017/2018  w naszej szkole tradycyjnie rozpocz??a si? msz? ?w. o godz. 1000 odprawion? przez Ks. Proboszcza Tomasza Kwa?nika. Nast?pnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szko?y. Tam, na górnym korytarzu o godz. 1100  nast?pi? dalszy ci?g uroczysto?ci.

     Atmosfera by?a bardzo podnios?a, poniewa? swoj? obecno?ci? zaszczycili nas:  Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Zdzis?awa Radzimowska – Wicedyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach, Wies?aw Kowalczyk i Cezary Mi?kiewicz – Radni Gminy Iwaniska, Andrzej ?cibisz – Przewodnicz?cy Rady Gminy, Ks. Proboszcz Tomasz Kwa?nik oraz  Przewodnicz?cy Komisji O?wiaty – Stefan Kwiatek

Klasa III  gimnazjum – opuszczaj?ca szkolne mury, programem artystycznym po?egna?a rok szkolny. Za przygotowanie dzieci do wyst?pu odpowiedzialnymi nauczycielami by?y pani Barbara Herezy i pani Miros?awa Tutak. Nast?pnie pani dyrektor wspólnie z panem wójtem wr?czy?a nagrody i dyplomy dla uczniów którzy uzyskali najwy?sz? ?redni? i otrzymali ?wiadectwo z paskiem. Pozostali uczniowie otrzymali ?wiadectwa z r?k swoich wychowawców w klasach. Anna Majsak

 
wstecz   dalej »