czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Spotkanie integracyjne w Gryzikamieniu
W Gryzikamieniu odby?o si? spotkanie integracyjne pn. „Bezpiecznie na drodze” w?adz gminy: Wójta Gminy Iwaniska Marka Sta?ka, Sekretarz Wies?awy S?owik, Radnej Powiatu Opatowskiego Marii Serwinowskiej, Radnego Rady Gminy Iwaniska S?awomira Sadaja, So?tysa so?ectwa Bogus?awa Dziedzica z mieszka?cami wsi i okolic.

W ramach spotkania zorganizowano szereg gier i zabaw dla dzieci i m?odzie?y oraz ich rodziców przez pracowników Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Podczas spotkania panowa?a bardzo mi?a atmosfera, zosta?y tak?e poruszone zagadnienia na temat zachowania bezpiecze?stwa, szczególnie w zbli?aj?cym si? okresie wakacyjnym. Nie zabrak?o tak?e nagród dla milusi?skich, które wr?cza? Wójt Gminy Iwaniska.

- Jeste?my aktywni w naszej gminie poprzez integracj? mieszka?ców wsi znajduj?cych si? na terenie gminy Iwaniska. Spotkania te maj? na celu nie tylko integrowa? mieszka?ców do wspólnych inicjatyw, rozwija? komunikacj? spo?eczn? w ?rodowisku wiejskim czy te? pobudza? do aktywno?ci spo?ecznych, ale i pozna? ich potrzeby zwi?zane ze ?rodowiskiem lokalnym gminy Iwaniska. Zach?cam serdecznie do udzia?u w kolejnych spotkaniach – mówi? Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek. 
wstecz   dalej »