niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
Spotkanie integracyjne w Myd?owcuW Myd?owcu odby?o si? spotkanie integracyjne mieszka?ców wsi i okolic wraz z w?adzami gminy: Wójtem Gminy Iwaniska Markiem Sta?kiem, Sekretarz Gminy Wies?aw? S?owik, Radnym Gminy Iwaniska Cezarym Mi?kiewiczem i So?tysem So?ectwa Józefem Stachurskim. Podczas spotkania Wójt Gminy Iwaniska serdecznie powita? przyby?ych mieszka?ców i zaprosi? do udzia?u w przygotowanych dla dzieci, m?odzie?y i ich rodziców atrakcji. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele gier z nagrodami. Podczas spotkania, mo?na by?o mi?dzy innymi pomalowa? twarz, wzi?? udzia? w konkursach sprawno?ciowych, przeprowadzonych z pracownikami Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Uczestnicy spotkania ch?tnie brali udzia? w przygotowanych atrakcjach.

 
wstecz   dalej »