niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
Uczniowie gimnazjum w Iwaniskach laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-?rodowiskowego

Uczniowie oddzia?ów gimnazjalnych Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach systematycznie  bior? udzia? w licznych konkursach geograficznych odnosz?c w nich wiele znacz?cych sukcesów .

Po raz kolejny wspania?ymi wynikami zako?czy? si? udzia? gimnazjalistów naszej szko?y w XIX Ogólnopolskim Konkursie Geologiczno- ?rodowiskowym Nasza Ziemia- ?rodowisko przyrodnicze wczoraj, dzi? i jutro ”pod has?em „Tajemnice karbo?skich lasów”. Do konkursu uczniów przygotowywa?a p. El?bieta Madej.

Pa?stwowy Instytut Geologiczny organizuje corocznie dla m?odzie?y szkolnej konkurs, który rozgrywany by? w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów klas IV-VI szkó? podstawowych, jako konkurs plastyczny z zastosowaniem rozmaitych technik artystycznych, a tak?e dla uczniów VII klas szkó? podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, jako konkurs wiedzy geologicznej. W przypadku konkursu wiedzy, uczestnicy pisali prac? pisemn? na jeden z trzech tematów: Karbo?ski las  dzisiejszy problem; Nasze drzewo genealogiczne; Przygody karbo?skiego Tarzana. Dominowa? „Karbo?ski las – dzisiejszy problem”, w którym rozwa?ano problem lepszego surowca energetycznego  .Fina? regionalny XIX edycji konkursu geologiczno-?rodowiskowego  odby? si? 23 maja 2018 r. w siedzibie Oddzia?u ?wi?tokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach, podczas którego na podstawie testów wiedzy geologicznej wy?oniono laureatów pierwszych miejsc spo?ród uczniów szkó? gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. ??czna ilo?? punktów uzyskanych z pracy i testu decydowa?a o zaj?tym miejscu lub wyró?nieniu. Nasi uczniowie doskonale poradzili sobie z pytaniami i wykazali si? wiedz? wychodz?c? znacznie poza ramy programu nauczania geografii w szko?ach. W konkursie wiedzy teoretycznej w grupie obejmuj?cej uczniów klas VII szko?y podstawowej i szkó? gimnazjalnych z województwa ?wi?tokrzyskiego i ?ódzkiego zwyci??y?a i I miejsce zaj??a Dominika Ko?odziej , za? wyró?nienia otrzymali : Krzysztof Zaj?c, Aleksandra Gardynik, Natalia Nowak, Micha? Charymski.

Osi?gni?cie sukcesu by?o mo?liwe  dzi?ki systematycznej i wyt??onej pracy uczniów i nauczyciela. Uczniowie pog??biali swoj? wiedz? geograficzn? na dodatkowych zaj?ciach pozalekcyjnych zorganizowanych przez Dyrekcj? PSP w Iwaniskach.

Laureatka pierwszego miejsca Dominika Ko?odziej  w dniach  od 4 do  6 czerwca wraz z opiekunk? El?biet? Madej uczestniczy?a w finale XIX edycji konkursu "Nasza Ziemia - ?rodowisko przyrodnicze wczoraj, dzi? i jutro" w Oddziale Geologii Morza w Gda?sku-Oliwie. Udzia? w fina?ach po??czony by? z fundowan? laureatowi wycieczk?. Pierwszy dzie? przeznaczony zosta? przede wszystkim na dojazd oraz wypoczynek przed turniejami. Pó?nym popo?udniem uczestnicy mogli zwiedzi? Oliw? z przewodnikiem. G?ówna cz??? fina?ów rozpocz??a si? drugiego dnia. Uczniowie starszych klas szkó? podstawowych i ponadpodstawowych wzi?li udzia? w testach wiedzy geologicznej. Ich zmaganiom przygl?dali si? nie tylko opiekunowie, ale równie?  przedstawiciele  ?wiata nauki wy?szych uczelni: Uniwersytetu Jagiello?skiego (fundatora indeksów) oraz Uniwersytetu Gda?skiego (patrona konkursu), profesor W?odzimierz Mizerski oraz pracownicy Instytutu.

W turniejach wiedzy na poziomie starszych klas szkó? podstawowych i gimnazjów  Dominika Ko?odziej wykaza?a si? du?ym zasobem wiedzy i ostatecznie zaj??a VI miejsce w finale ogólnopolskim. Podczas uroczysto?ci wr?czenia nagród laureaci otrzymali  dyplomy i nagrody, a opiekunowie – podzi?kowania za trud w?o?ony w przygotowanie laureatów. Wszyscy bawili si? dobrze, a udzia? w konkursie zasia? w?ród uczestników ziarno zainteresowania zagadnieniami zwi?zanymi z histori? i przysz?o?ci? naszej planety. Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej go?cie zaproszeni zostali na ciep?y pocz?stunek, podczas którego mogli wys?ucha? wyk?adu o formach polodowcowych rejonu Kaszub, a nast?pnie udali si? na wycieczk? wzd?u? Klifu Or?owskiego, któr? poprowadzi? Leszek Jurys. Fina?y zako?czy?y si? wspóln? kolacj? przy ognisku.

U?miechni?te twarze uczniów, dumni nauczyciele i pi?kna, s?oneczna pogoda – to ostatnie wspomnienia, które kojarzy? nam si? b?d? z XIX Fina?em Regionalnym Konkursu Geologicznego „Tajemnice karbo?skich lasów”.

Sk?adamy naszej laureatce Dominice Ko?odziej jak równie? pozosta?ym uczestnikom konkursu gratulacje, ?ycz?c jednocze?nie kolejnych sukcesów. Nasza spo?eczno?? szkolna jest dumna z takich uczniów. Gratulujemy i podziwiamy!

 
wstecz   dalej »