czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
NIEZWYK?A LEKCJA PATRIOTYZMU ZORGANIZOWANA DLA UCZNIÓW ZE SZKO?Y W UJE?DZIE

UCZNIOWIE Z PUBLICZNEJ SZKO?Y PODSTAWOWEJ W UJE?DZIE UCZESTNICZYLI W RAJDZIE ROWEROWYM ZORGANIZOWANYM W RAMACH 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSK? NIEPODLEG?O?CI.

Celem wyprawy by?o zach?cenie do poznania przez uczniów historii, tradycji i przyrody swojej ma?ej ojczyzny. M?odzi cykli?ci przejechali ponad 30 kilometrów. Trasa rajdu wiod?a przez miejscowo?ci Ujazd, Kujawy, Kamieniec, Przepiórów, Garbowice, Beradz, Góry P?chowskie, ponownie przez Beradz, Garbowice, Przepiórów i dalej przez Myd?ów, Boduszów, Toporów, znowu przez Ujazd a nast?pnie przez Radwan a? do kwatery „J?drusiów” Wygwizdów”. Wycieczka bieg?a przez Dolin? Koprzywianki i w?wozy lessowe.

Uczestnicy wyprawy minut? ciszy uczcili Legionistów Pi?sudskiego przy obelisku upami?tniaj?cym bój o Przepiórów. Mieli okazj? zobaczy? Dworek w Przepiórowie i figur? Matki Boskiej, któr? w 1926 roku Mieczys?aw i Józefa Rytlowie postawili dla uczczenia "najukocha?szego syneczka Tysie?ka", zmar?ego w wieku trzech lat. Nast?pnie udali si? na cmentarz w Górach P?chowskich, gdzie poznali histori? miejsca po?wi?conego bohaterom poleg?ym w walce o niepodleg?? ojczyzn?. Po drodze zwiedzili Ko?ció? WNMP w Myd?owie.Na zako?czenie rajdu dotarli do legendarnej kwatery J?drusiów z podziemnym bunkrem „Wygwizdów” w Kolonii Grzybów i pog??bili wiedz? na temat oddzia?u partyzanckiego dzia?aj?cego na ziemi kieleckiej w czasie II wojny ?wiatowej. Organizatorami wycieczki byli: dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski oraz nauczyciele: Lucjan Szyma?ski, Beata Jezierska i Anna Go?yska.

 
wstecz   dalej »