czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Spotkanie integracyjne

W Boduszowie odby?o si? spotkanie integracyjne mieszka?ców wsi i okolic wraz z w?adzami gminy: Wójtem Gminy Iwaniska Markiem Sta?kiem, Sekretarz Gminy Wies?aw? S?owik, Radn? Powiatu opatowskiego Mari? Serwinowsk? i Radnym Gminy Iwaniska Borysem Batko.

Podczas spotkania mia?o miejsce uroczyste otwarcie ?wietlicy w Boduszowie. Niedziela up?yn??a pod znakiem dobrej pogody i ?wietnej zabawy. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele gier i atrakcji z nagrodami. Podczas spotkania, mo?na by?o mi?dzy innymi wzi?? udzia? w konkursach sprawno?ciowych, przeprowadzonych z pracownikami Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Uczestnicy spotkania ch?tnie brali udzia? w przygotowanych atrakcjach.

- Festyny skierowane do rodzin ciesz? si? niezmiennie du?ym powodzeniem. To zarazem okazja do zabawy o charakterze rodzinnym, ale tak?e integracji z mieszka?cami – mówi Wójt Gminy Marek Staniek. – Rodzice ch?tnie sp?dzaj? czas na wspólnej zabawie z dzie?mi. St?d nasz pomys? zorganizowania spotka? integracyjnych. Najm?odsi mieszka?cy naszej gminy bawili si? doskonale.

 
wstecz   dalej »