czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Dzie? regionalny

Kolejny ju? raz odby? si?  Dzie? Regionalny, któremu przy?wieca?y  s?owa Stefana ?eromskiego, piewcy Ziemi ?wi?tokrzyskiej ,,Ciebie jedn? kocham, cudowna rodzinna ziemio. B?d? b?ogos?awiona, stworzona dla nas, aby? wspiera?a dusz naszych s?abo??, aby? powi?kszy?a uczu? ma?o??, pi?kna, dobra, umi?owana karmicielko ziemio...”

 Obchody Dnia Regionalnego  otworzy?a pani wicedyrektor Zdzis?awa Radzimowska witaj?c zaproszonych go?ci, regionalistów, twórców i artystów ludowych a w?ród nich: sekretarza Gminy Wies?aw? S?owik, przewodnicz?cego Rady Gminy Andrzeja ?cibisza, p. wicedyrektor Ann? Michalsk? – Kapsiak, ks. dziekana Wac?awa Gie?ca, p. dyrektor GZEAS Danut? Kargulewicz, radnego gminy Wies?awa Kowalczyka, oraz   Genowef? Balick?, Zofi? Domaga??,  Felicj? Szczepa?sk?, Telimen? ?piewak.Na uroczysto?ci nie zabrak?o te? rodziców wraz z przedstawicielami Rady Rodziców: p. Agat? Niedba?? i p. Beat? Piszczel?. Organizatorkami imprezy dla klas szóstych, siódmych szko?y podstawowej oraz  dla klas drugich i trzecich gimnazjalnych by?y: opiekunka Szkolnego Ko?a Regionalnego p. El?biety Madej oraz opiekunka zespo?u Dworzanie p. El?bieta Dziama.

Program tegorocznego Dnia Regionalnego okaza? si? bardzo bogaty.

 Tego dnia nie odbywa?y si? klasyczne zaj?cia lekcyjne. Szkolna impreza mia?a charakter edukacyjnej zabawy, do której uczniowie przygotowali si? pod opiek? swoich wychowawców jak te? przy du?ym zaanga?owaniu rodziców .Uczniowie zgromadzili si? na sali gimnastycznej, gdzie specjalnie na t? okazj? przygotowali stoiska i wystawy wytworów r?kodzie?a twórców ludowych, wyposa?enia izby wiejskiej oraz prace plastyczne.

Impreza ta, po?wi?cona ?wi?tokrzyskiej kulturze ludowej sta?a si? wspania?? okazj? do ukazania pi?kna ziemi rodzinnej, pog??biania wiedzy na temat jej dziedzictwa kulturowego i historycznego , jej zabytków, obyczajów, tradycji, stroju, j?zyka .

W atmosfer? kultury ludowej wprowadzi?a zebranych m?odzie? oraz zespó? ,, Dworzanie”, którzy na pocz?tku programu zaprezentowali program artystyczny. Zebrana publiczno?? mog?a podziwia? barwne widowisko, na które sk?ada?a si? regionalna poezja, ?wi?tokrzyskie przy?piewki i ta?ce ludowe.

W dalszej cz??ci dnia rozpocz??y si?  rywalizacje konkursowe poszczególnych klas. Uczniowie mieli do wykonania 5 zada?: zaprezentowanie przy?piewki  i ta?ca ludowego, zaprezentowanie krótkiej inscenizacji regionalnego obyczaju zwi?zanego z tradycjami ?wi?tecznymi i ?ycia codziennego, przygotowanie stoiska i wystawy wytworów r?kodzie?a artystów ludowych, wyposa?enia izby wiejskiej a tak?e przygotowanie pracy plastycznej „Odkrywamy pi?kno Krainy ?wi?tokrzyskiej”. Komisja konkursowa ocenia?a równie? wiedz? uczniów o Regionie ?wi?tokrzyskim. Dru?yny poszczególnych klas odpowiada?y na losowo wybrane pytania, z zakresu wiedzy o Ziemi ?wi?tokrzyskiej .

Szanowne jury wy?oni?o zwyci?zców obchodów Dnia Regionalnego:

 I miejsce przyzna?o klasie II B oraz IID – III D  z Myd?owa

II miejsce klasie VIA,

III miejsce klasie VI B

Zwyci?zcy otrzymali dyplomy i gor?ce brawa.

Uroczysto??  zako?czy?a p.wicedyrektor Szko?y Podstawowej w Iwaniskach  Zdzis?awa Radzimowska, sk?adaj?c serdeczne podzi?kowania wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu Dnia Regionalnego. Szczególne s?owa wdzi?czno?ci skierowa?a do zaproszonych go?ci za obecno?? na uroczysto?ci, owocn? wspó?prac? i kultywowanie tradycji naszych przodków w?ród m?odzie?y. Mo?emy powiedzie?, ?e by?a  to wspania?a lekcja patriotyzmu, mi?o?ci do ma?ej ojczyzny oraz okazja do odkrywania na nowo jej pi?kna i kultywowania  tradycji naszych przodków.

 
wstecz   dalej »