środa, 30 wrzesień 2020
 
 
16. Edycja Konkursu Poezji Religijnej w Gminie Iwaniska

Od wielu lat w miesi?cu maju uczniowie z gminy Iwaniska gromadz? si? w Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrz?bskiej Woli po to, by recytowa? wiersze o tematyce religijnej. W bie??cym roku konkurs pod patronatem Wójta Gminy Iwaniska p. Marka Sta?ka odby? si? 22 maja. Wyró?niono dwie kategorie wiekowe: I to uczniowie klas II-IV, II to uczniowie klas V-VII.  Ocen? prezentacji uczniów dokona?o jury powo?ane przez Pani? Dyrektor Teres? Paluch: Proboszcz Parafii Iwaniska ks. Wac?aw Gieniec, ks. Krzysztof Religa, Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury p. Magdalena Pietrzyk, nauczyciel j?zyka polskiego p. Ma?gorzata Radwan. Jury konkursowe ocenia?o dobór repertuaru, interpretacj? tekstu, kultur? s?owa oraz ogólny wyraz artystyczny. Konkurs cieszy si? du?? popularno?ci?, w bie??cym roku uczestniczy?o w nim 26 uczestników. Zwyci?zcami w poszczególnych kategoriach zostali: kategoria I,  miejsce I- Oliwia Madej kl. II Publiczna Szko?a Podstawowa w Wygie?zowie oraz Micha? Sitarski kl. III Publiczna Szko?a Podstawowa w Jastrz?bskiej Woli, miejsce II- Karolina Bednarska kl. IV Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach, miejsce III- Julia Ciepiela kl. III Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach. W kategorii II zwyci??yli: miejsce I- Katarzyna Grudzie? kl. V Publiczna Szko?a Podstawowa w Jastrz?bskiej Woli oraz Dominika Szostak kl. VII z Jastrz?bskiej Woli, miejsce II- Gabriela Kowaluk kl. VII z Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach, miejsce III- Martyna Sepio?o kl. V Publiczna Szko?a Podstawowa w Wygie?zowie oraz Wiktoria Gruszka kl. VII Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach. W tej kategorii przyznano równie? dwa wyró?nienia dla Sylwii Kurasi?skiej kl. VII z Publicznej szko?y Podstawowej w Myd?owie oraz Krystiana Winiarskiego z Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie. Wszyscy uczniowie otrzymali pami?tkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Iwaniska p. Marka Sta?ka oraz Przewodnicz?cego Rady Powiatu Opatów p. Zbigniewa Wo?cerza.

 
wstecz   dalej »