czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Sprz?t ratowniczy dla stra?aków z gminy Iwaniska

W budynku Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach odby?o si? spotkanie, w którym Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek wraz z Komendantem Powiatowym Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Opatowie kapitanem Sylwestrem Kochanowiczem przekazali jednostkom OSP z terenu gminy Iwaniska zakupiony sprz?t ratownictwa medycznego.

Wójt Gminy Iwaniska poinformowa? o udziale Gminy w og?oszonym przez Ministra Sprawiedliwo?ci naborze wniosków na powierzenie realizacji zada? ze ?rodków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwo?ci, pozytywnym zaakceptowaniu wniosku oraz otrzymanych ?rodkach finansowych, które umo?liwi?y dokonanie zakupu sprz?tu ratownictwa medycznego i doposa?enie jednostek OSP na terenie Gminy.

- Stra?acy Ochotniczych Stra?y Po?arnych s? pierwszymi na miejscu wypadków i to od ich natychmiastowej pomocy zale?y ?ycie ofiar. Nowoczesny sprz?t zakupiony dzi?ki ?rodkom z Funduszu Sprawiedliwo?ci pomo?e stra?akom w ratowaniu poszkodowanych bezpo?rednio na miejscu zdarzenia - powiedzia? Wójt Gminy Iwaniska, Marek Staniek.

W ramach spotkania, poszczególne jednostki OSP otrzyma?y:

1.      OSP w Iwaniskach: Defibrylator ZOLL AED PLUS i plecak PSP R1 z desk? i szynami

2.      OSP w Kamie?cu: Defibrylator ZOLL AED PLUS i plecak PSP R1 z desk? i szynami

3.      OSP w ?opatnie: torb? ratownicz? PSP R1 z desk? i szynami

4.      OSP w Uje?dzie: torb? ratownicz? PSP R1 z desk? i szynami.

Sprz?t ten pozyskany zosta? w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –Funduszu Sprawiedliwo?ci w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przest?pstwem i ?wiadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zada? ustawowych zwi?zanych z ochron? interesów osób pokrzywdzonych przest?pstwem i ?wiadków oraz likwidacj? skutków pokrzywdzenia przest?pstwem – nabycie wyposa?enia i urz?dze? ratownictwa , niezb?dnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpo?rednio na miejscu pope?nienia przest?pstwa (Program I Priorytet IIIB). 
wstecz   dalej »