czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
UJAZD W GMINIE IWANISKA KOLEJNY RAZ ODDA? HO?D NIEPODLEG?EJ

,,Moja Ojczyzna wolna , niepodleg?a” - pod takim has?em w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie w niedziel? 20 maja 2018 r. odby?o si? kolejne widowisko patriotyczne dla spo?eczno?ci lokalnej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?.

Uroczysto?? rozpocz?? Marcin Urba?ski - dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie. Na pocz?tku przywita? przyby?ych go?ci, a nast?pnie nawi?za? do wydarze? historycznych, dzi?ki którym ju? od stu lat Polska jest wolnym krajem.

Inscenizacji przy?wieca?y s?owa ?wi?tego Jana Paw?a II: ,,Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to tak?e wolno?ci .Wolno?? trzeba ci?gle zdobywa?, ci?gle o ni? walczy?. W niezwykle obrazowy sposób ukazane zosta?y wa?ne wydarzenia z dziejów Ojczyzny – od powstania naszego pa?stwa a? do 1918 roku, czyli odzyskania niepodleg?o?ci. Prezentacja multimedialna nada?a tej niezwyk?ej lekcji historii niepowtarzalnego charakteru.

Widowisko wzbogacone zosta?o pi?knymi pie?niami patriotycznymi i strojami charakterystycznymi dla przywo?anych okresów historycznych. Uczniowie z wielkim przej?ciem wczuli si? w swoje role i wspaniale je odegrali. Wielkie emocje wzbudzi?o wspólne za?piewanie przez wszystkich zgromadzonych piosenki„Niepodleg?a, niepokorna”. S?owa tego pi?knego utworu sk?oni?y s?uchaczy do zadumy nad minionymi wydarzeniami i refleksji na temat tego, co  dzi?  znacz?  dla ka?dego Polaka s?owa: wolno?? i niepodleg?o??.

Przedstawienie zosta?o zako?czone przes?aniem ?w. Jana Paw?a II: ,,?wiadomo?? w?asnej przesz?o?ci pomaga nam  w??czy? si? w d?ugi szereg pokole? , by przekaza? innym wspólne dobro – Ojczyzn?. ”W podzi?kowaniu za udzia? w tym patriotycznym wydarzeniu wszyscy uczestnicy otrzymali s?odkie bia?o-czerwone serca z napisem ,,Polska”.

Wyst?puj?cy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski podzi?kowa? wszystkim przygotowuj?cym akademi?: nauczycielom, uczniom, a tak?e rodzicom ,którzy bardzo ch?tnie anga?uj? si? w podejmowane przez szko?? dzia?ania. Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek pogratulowa? m?odzie?y talentów aktorskich. Doda? , ?e by?a to lekcja historii, ale równie? lekcja wychowania patriotycznego.

W uroczysto?ci udzia? wzi?li: Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, radny Rady Gminy Iwaniska – Gabriel Majsak, radny Rady Gminy Iwaniska – W?adys?aw Orkisz, dyrektor Banku Spó?dzielczego w Staszowie oddzia? w Iwaniskach– Edmund Szyma?ski, przewodnicz?ca Rady Rodziców – El?bieta Wo?niak, dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski, nauczyciele, pracownicy szko?y, uczniowie oraz licznie przybyli rodzice, dziadkowie i mieszka?cy okolicznych miejscowo?ci.

 
wstecz   dalej »