czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
W RAMACH PROJEKTU Z WIAR? W PRZYSZ?O?? ODWIEDZILI PODZAMCZE CH?CI?SKIE

Uczniowie klas IV – VI ze szkó? podstawowych  w Iwaniskach, Uje?dzie, Wygie?zowie, Myd?owie oraz Jastrz?bskiej Woli wzi?li udzia? w wyje?dzie edukacyjnym do Podzamcza Ch?ci?skiego.

Wycieczka odby?a si?  w ramach projektu „Z wiar? w przysz?o??”, który realizowany jest  przez Gmin? Iwaniska/Gminny Zespó? Ekonomiczno –Administracyjny Szkó? w Iwaniskach.

G?ówn? atrakcj? by?a wizyta w Centrum Nauki Leonardo da Vinci, gdzie podziwiali trójwymiarowe fizyczne modele odtworzone na podstawie projektów autorstwaLeonardo da Vinci. –Dzi?ki dofinansowaniu we wszystkich szko?ach uda?o nam si? zorganizowa? dodatkowe zaj?cia z matematyki, j?zyka angielskiego i informatyki. Uczniowie klas IV – VI maj? równie? mo?liwo?? uczestniczenia w zaj?ciach teatralnych, a  szóstoklasi?ci w zaj?ciach z  doradztwa zawodowego – mówi Marek Staniek, wójt Gminy Iwaniska. Otrzymane wsparcie pozwoli?o równie? na organizacj? dwóch darmowych wyjazdów edukacyjnych do Krakowa oraz Podzamcza Ch?ci?skiego – dodaje wójt.

W Centrum Nauki Leonardo da Vinci uczniowie z Gminy Iwaniska odkrywali tajemnice z dziedziny fizyki i matematyki, poznali posta? w?oskiego mistrza oraz ide? idealnych proporcji ludzkiego cia?a. Mogli pozna? jak funkcjonuje ludzkie cia?o, zobaczy? jak cz?owiek oddycha, jak bije ludzkie serce, zmierzy? pot?g? swego skoku, skontrolowa? refleks i koncentracj?, sprawdzi? zawarto?? wody w swoim organizmie, zmierzy? pojemno?? p?uc.W drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu edukacyjnego udali si? na ciep?y posi?ek, finansowany z bud?etu projektu.

 
wstecz   dalej »