czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
WIDOWISKO RELIGIJNO  PATRIOTYCZNE W UJE?DZIE

W niedziel? 29 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?o si? widowisko religijno-patriotyczne dla spo?eczno?ci lokalnej pod has?em:  „?wi?ty Stanis?aw Kostka – patron dzieci i m?odzie?y” upami?tniaj?ce jubileuszowy rok 450 rocznicy ?mierci ?w. Stanis?awa Kostki oraz 100 rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?.

W uroczysto?ci udzia? wzi?li: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, przewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska – Andrzej ?cibisz, radny Gminy Iwaniska – Gabriel Majsak, radny Gminy Iwaniska – W?adys?aw Orkisz, przewodnicz?ca Rady Rodziców – El?bieta Wo?niak, dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin  Urba?ski, nauczyciele, pracownicy szko?y, uczniowie oraz licznie przybyli  rodzice, dziadkowie i mieszka?cy okolicznych miejscowo?ci.

Program przygotowany przez ksi?dza Rafa?a Golonk? i nauczycielk? j?zyka angielskiego Ann? Go?ysk? przedstawia? posta? ?wi?tego Stanis?awa Kostki, histori? jego ?ycia, zmagania duchowe  i wczesn? ?mier?. Uroczysto?? rozpocz?? dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie cytuj?c s?owa ksi?dza Ceg?owskiego: „Nie da? si? zwie?? mira?owi kariery, bogatego i wygodnego ?ycia, przysz?o?ci zabezpieczonej maj?tkiem rodziców… Mia? swoj? klas?, styl. By? siln? osobowo?ci?. Umia? przeciwstawia? si? naciskom grupy, by? sob?, by? wolnym…”.Widowisko wzbogacone zosta?o pi?knymi pie?niami religijnymi oraz rekwizytami i strojami charakterystycznymi dla ówczesnej epoki. Inscenizacji przy?wieca?y s?owa ?wi?tego Stanis?awa Kostki: „Do wy?szych rzeczy jestem powo?any i dla nich pragn? ?y?”. M?odzi aktorzy z wielkim przej?ciem wczuli si? w swoje role i wspaniale je odegrali. Na zako?czenie za?piewali pie?? w wersji polsko – angielskiej. Wyst?p okaza? si? niezwyk?ym prze?yciem religijnym oraz patriotycznym. Wzbudzi? przy tym ogromne emocje i zapad? w pami?ci widowni, która nie szcz?dzi?a gromkich braw oraz pozytywnych komentarzy.

Po przedstawieniu wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek i przewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska – Andrzej ?cibisz pogratulowali uczniom z Ujazdu umiej?tno?ci wokalno – aktorskich i wr?czyli im s?odkie upominki.

Na pami?tk? tego wydarzenia zaproszeni go?cie otrzymali od dyrektora szko?y pami?tkowe obrazki ze ?wi?tym Stanis?awem Kostk?.

 
wstecz   dalej »