czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
?wi?to Stra?aka w gminie Iwaniska

W Parafii p.w. ?w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach w dniu 3 maja 2018 r.  odprawiona zosta?a Msza ?wi?ta w intencji druhów Ochotniczych Stra?y Po?arnych z gminy Iwaniska, zamówiona przez Wójta Gminy Iwaniska Marka Sta?ka.

We Mszy ?wi?tej uczestniczyli Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Stanis?aw Górczy?ski, Radna Powiatu Opatowskiego Maria Serwinowska, Poczty Sztandarowe i Stra?acy z ca?ej gminy Iwaniska oraz mieszka?cy gminy Iwaniska.

Ksi?dz proboszcz – Ks. Wac?aw Gieniec – przypomnia? zas?ugi ?w. Floriana, który tak samo jak stra?acy – ochotnicy, s?u?y? bli?nim w potrzebie.

- Spotykamy si?, aby podzi?kowa? za miniony rok, za bezpieczne akcje i prosi? o to bezpiecze?stwo na kolejny rok. Dobrze je?eli kto? czuwa nad wami, ?e pomagaj?c innym, sami wychodzicie ca?o z akcji – powiedzia? Wójt Marek Staniek. - Zostawiacie swoje wa?ne sprawy i biegniecie z pomoc?. Wracajcie z tych akcji zawsze cali i zdrowi, bo czekaj? na was w domu. Dzi?kuj?c stra?akom za ich codzienny trud, za religijno??, ?ycz? wam, by w waszym dzia?aniu nie zabrak?o spo?ecznikostwa, by?cie swoj? postaw? zawsze dawali dobre ?wiadectwo.

 
wstecz   dalej »