czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Zamek Krzy?topór w Uje?dzie doceniony na li?cie Pomników Historii
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wr?czy? w pi?tek, 20 marca 2018 roku, w Pa?acu Prezydenckim rozporz?dzenia uznaj?ce nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii. W?ród wyró?nionych znalaz?y si? niezwyk?e ruiny zamku Krzy?topór w Uje?dzie w gminie Iwaniska. W uroczysto?ci gmin? Iwaniska reprezentowali: Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Dyrektor Instytucji Zamek Krzy?topór w Uje?dzie Janusz Wójcik, Przewodnicz?cy Rady Gminy Andrzej ?cibisz, Wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Stanis?aw Górczy?ski i Wies?aw Kowalczyk, Ewelina Staniek.  
                - Bardzo dzi?kuj?, ?e lista Pomników Histrii b?dzie uwzgl?dnia?a tak wa?ne i bliskie wielu Polakom, tak znane miejsca, które wszyscy podziwiamy - podkre?li? Prezydent. Dzi?kowa? za opiek? nad „pi?kn?, zabytkow? substancj?, nad tymi wielkimi ?wiadectwami naszej historii, ?wiadectwami naszych dziejów, czy w ogóle dziejów tych cz??ci dzisiejszej Polski, bo przecie? nie wszystkie z tych obiektów by?y zbudowane polskimi r?kami” – mówi? Andrzej Duda. Wyja?ni?, ?e cho? zrz?dzeniem losu znajduj? si? one dzi? w granicach Polski, to stanowi? bogactwo kultury europejskiej.
                - Ogromnie si? ciesz?, ?e z tym wi?ksz? rado?ci? i z tym wi?kszym zainteresowaniem nasi rodacy i tury?ci z zagranicy b?d? przybywali, ?eby te Pa?stwa pere?ki w naszej historii, kultury, podziwia? - mówi? Prezydent, zwracaj?c si? do osób reprezentuj?cych obiekty, które zosta?y wpisane na list? Pomników Historii.


Na li?cie Pomników Historii znalaz?y si? niezwyk?e ruiny Zamku Krzy?topór. Celem ochrony pomnika historii jest zachowanie, ze wzgl?du na warto?ci historyczne, artystyczne, naukowe i krajobrazowe oraz autentyczno?? substancji, zachowanej w formie trwa?ej ruiny, unikatowej manierystyczno - barokowej rezydencji obronnej o bogatym programie ideowym, b?d?cej czo?owym osi?gni?ciem architektury polskiej XVII w.
                Krzy?top
ór nale?y do najlepiej zachowanych, w formie trwa?ej ruiny, obiektów typu "palazzo in fortezza", znanych nie tylko w Polsce, ale i za granic?. Pozostaj?ca w ruinie od pocz?tków XIX w. budowla, zachowa?a w stanie czytelnym i w du?ej mierze oryginalnym, podstawowe elementy: bastionowe fortyfikacje na planie pi?cioboku i mury wkomponowanego w nie pa?acu, z cz??ciowo zachowanym wystrojem elewacji i detalem architektonicznym.

-Krzy?topór to ?wiadectwo burzliwych losów naszego kraju - powiedzia? Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, jednocze?nie zapraszaj?c do zwiedzania zamku Krzy?topór w Uje?dzie.


 

 
wstecz   dalej »