czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
DZIE? PRZEDSZKOLAKA W UJE?DZIE

18 KWIETNIA 2018 ROKU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W UJE?DZIE ODBY? SI? DZIE? PRZEDSZKOLAKA.

Na uroczysto?ci obecni byli: Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, Przewodnicz?cy Rady Gminy – Andrzej ?cibisz, Przewodnicz?cy Komisji O?wiaty – Stefan Kwiatek, Radny Gminy– W?adys?aw Orkisz. O przedszkolakach pami?tali równie? Przewodnicz?cy Rady Powiatu Opatowskiego – Zbigniew Wo?cerz oraz Przewodnicz?ca Rady Rodziców – El?bieta Wo?niak.

Przedszkolaki ze szko?y w Uje?dzie zaprezentowa?y ciekawy program wokalno-taneczny i wraz z uczniami klas starszych przedstawi?y ba?? pt. „Brzydkie Kacz?tko” w pi?knej scenografii z rekwizytami wykonanymi przy wspó?pracy mam. Dzieci wykaza?y si? umiej?tno?ciami zdobytymi w przedszkolu. Po przedstawieniu rodzice poprosili dyrektora szko?y Marcina Urba?skiego o uroczyste pasowanie dzieci na przedszkolaków. Do grupy przedszkolnej 3-4 latków w bie??cym roku szkolnym ucz?szcza 17 dzieci.

Wójt Gminy Iwaniska skierowa? ciep?e s?owa zarówno do dzieci, ich rodziców oraz do grona pedagogicznego. Nagrodzi? przedszkolaków gromkimi brawami i ?yczy? przedszkolakom du?o u?miechu, zdrowia i rado?ci.

Dyrektor, nauczyciele i rodzice sk?adaj? wyrazy wdzi?czno?ci Wójtowi Gminy Iwaniska i  Radzie Gminy Iwaniska  za utworzenie i prowadzenie oddzia?u przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie. Dzi?kuj? równie? Rodzicom za pomoc i zaanga?owanie w przygotowanie uroczysto?ci.

 
wstecz   dalej »