czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Oferta zaj?? w Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
 
 

W gminie Iwaniska odbywaj? si? ró?nego typu zaj?cia uzdalniaj?ce dzieci i m?odzie?. S? to mi?dzy innymi zaj?cia artystyczne, wokalne, zaj?cia nauki ta?ca i gry na gitarze. Spotkania prowadzone s? w budynku Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach.

Zaj?cia artystyczne jako dwugodzinne spotkania, odbywaj? si? w ka?dy wtorek i pi?tek od godz. 15:00 do 17:00. Zaj?cia skierowane s? do dzieci i m?odzie?y w wieku 6-18 lat. M?odym mieszka?com gminy Iwaniska wykonywane prace plastyczne daj? poczucie satysfakcji, bycia wa?nym i po?ytecznym. Bez w?tpienia, na w?a?ciwe relacje wp?ywa osoba prowadz?cego, z któr? m?ode talenty maj? ?wietny kontakt. Prowadz?cym zaj?cia jest Anna Piwi?ska-Prokop. Zaj?ciom towarzyszy atmosfera zapewniaj?ca uczestnikom ?yczliwo??, a tak?e integracja w zespole.

Zaj?cia wokalne odbywaj? si? w ka?d? ?rod? w godzinach od 15:00 do 17:15 w budynku Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach ul. Rynek 1, I pi?tro. Dzieci ucz?szczaj?ce na zaj?cia mog? pracowa? nad dykcj? i prawid?ow? wymow?. Zaj?cia prowadzone s? przez profesjonalistk? w dziedzinie wokalnej – Magdalen? Szemraj, odbywaj? si? w kilku grupach, które zosta?y dopasowane pod wzgl?dem diagnozy g?osu ka?dego uczestnika zaj??. Grupa ma charakter otwarty i zaprasza do udzia?u w zaj?ciach ka?dego, kto uwielbia muzyk?.

Dzieci lubi?ce ruch i dobr? zabaw? ucz?szczaj? na zaj?cia taneczne, które odbywaj? si? w ka?dy poniedzia?ek od godz. 15:40 do 17:15 w budynku Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Oferta przeznaczona jest dla dzieci o ró?nym temperamencie i upodobaniach. Sk?ada si?  z ró?norodnych styli ta?ca takich jak: balet, hip-hop, taniec nowoczesny, Zumba Kids, mix taneczny dla maluchów oraz modern jazz. Dzieci ucz? si? prostych kroków tanecznych, zabaw tanecznych i prostych uk?adów tanecznych,  poznaj?c przy tym regu?y zabawy,  ucz?c si? wspó?dzia?ania z grup?, wyra?ania ekspresji. Zaj?cia daj? dobr? baz? do nauki bardziej zaawansowanego ta?ca w przysz?o?ci. W ta?cu dzieci cz?sto korzystaj? z rekwizytów. Zaj?cia prowadzone s? dla dzieci od 3 roku ?ycia. Instruktor ta?ca – El?bieta Dziama, pracuje z pasj? i zaanga?owaniem. Dzi?ki zaj?ciom tanecznym dzieci mog? rozwija? si? i uczy? si? pod jej czujnym okiem. Zapewnia uczestnikom wszechstronny rozwój taneczny i mnóstwo zabawy podczas treningów i poza sal? treningow? w postaci chocia?by pokazów tanecznych podczas organizowanych imprez okoliczno?ciowych w gminie Iwaniska.

Andrzej Rabiniak prowadzi nauk? gry na gitarze w ka?dy pi?tek od godz. 17:00. Jego misj? jest zaszczepienie i rozwój pasji oraz talentów muzycznych w?ród uczestników zaj??, ukazanie gitary jako wyj?tkowego instrumentu, z którego mo?na czerpa? wiele rado?ci i satysfakcji podczas gry. Muzyka i gitara to jego ogromna pasja, któr? uwielbia dzieli? si? z lud?mi i obserwowa? ich dalszy rozwój w tej dziedzinie.

Pan Andrzej w bardzo szybkim czasie uczy gry na gitarze, pomaga poznawa? podstawy techniczne oraz same fundamenty gry. W trakcie zaj?? oferuje wsparcie merytoryczne i stawia na du?? ilo?? praktyki, która przek?ada si? bezpo?rednio na szybszy czas opanowania umiej?tno?ci gry przez uczestników. Dzieci i m?odzie? ucz?szczaj?ca na zaj?cia poznaje tajniki gry na tym instrumencie. Dzi?ki temu uczestnicy poprawiaj? sw? koordynacj? manualn?, pomaga w wykorzystaniu wolnego czasu w dobry sposób, pomaga si? zrelaksowa?, szybciej oswaja z wyst?pieniami publicznymi.

Wszystkie warsztaty dla dzieci i m?odzie?y jakie prowadzone s? w Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach wspiera Wójt Gminy Iwaniska, Marek Staniek. Warsztaty artystyczne prowadzone s? bezp?atne. Zapraszamy ch?tnych do udzia?u!

 
wstecz   dalej »