czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Mo?na ju? zosta? ?o?nierzem Obrony Terytorialnej!
Je?eli jeste? osob? zdrow?, sprawn? fizycznie, posiadaj?c? obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wzi?? na swoje barki wspó?odpowiedzialno?? za bezpiecze?stwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, województwa i swojej ojczyzny Polski zg?o? si? do najbli?szej Wojskowej Komendy Uzupe?nie? (WKU) –  tam dowiesz si? jak wst?pi? do 10. ?wi?tokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Osoba zainteresowana pe?nieniem terytorialnej s?u?by wojskowej - sk?ada wniosek do w?a?ciwego wojskowego komendanta uzupe?nie? (WKU). Przychodz?c do WKU nale?y zabra? ze sob? ksi??eczk? wojskow?, dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty po?wiadczaj?ce wykszta?cenie, inne dokumenty potwierdzaj?ce posiadane kwalifikacje, rekomendacje organizacji proobronnych, których jest cz?onkiem.

Po rejestracjiwe w?a?ciwym WKU oraz z?o?eniu wniosku ochotnik zg?asza si? do 10. ?wi?tokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w celu zapoznania z przepisami i warunkami s?u?by.Z chwil?  otrzymania rekomendacji, ochotnicy kierowani s? do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia a osoby, które  dotychczas nie posiada?y orzeczenia kategorii zdrowia zg?aszaj? si? do wojskowej komisji lekarskiej.

S?u?ba w 101 kieleckim batalionie lekkiej piechoty jest doskona?ym sposobem na samorealizacj? i rozwój zawodowy. Kszta?tuje takie warto?ci jak: odpowiedzialno??, samodyscyplin?, szacunek dla Pa?stwa i symboli narodowych oraz dla warto?ci chrze?cija?skich, które s? podstaw? naszej tradycji.

Wi?kszo?? kandydatów na ?o?nierzy OT skorzysta ze szkolenia podstawowego (16 dni), które przeprowadzimy we wrze?niu 2018 roku w dniach
08-23. Osiem dni po wcieleniu do kandydatów którzy nie z?o?yli jeszcze przysi?gi do??cz? do nich ochotnicy, którzy s? ju? ?o?nierzami rezerwy po z?o?onej przysi?dze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym.23 wrze?nia br. ?wi?tokrzyscy terytorialsi z?o?? przysi?g? wojskow?, pierwsz? na ziemi ?wi?tokrzyskiej.

Wojskowe Komendy Uzupe?nie?  w Kielcach, Busku Zdroju i Sandomierzu ca?y czas przyjmuj? wnioski od ochotników do terytorialnej s?u?by wojskowej. Bli?sze informacje mo?na uzyska? w siedzibach komend,  telefonicznie oraz na plakatach informacyjnych na tablicy og?osze?.

 Informacje dotycz?ce Terytorialnej S?u?by Wojskowej mo?na tak?e uzyska? na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej w zak?adce Obrona Terytorialna oraz na stronie www.terytorialsi.wp.mil.pl.

 
wstecz   dalej »