czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Przedstawienie o znaczeniu krzy?a
 
 

Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Wielkanocnych m?odzie? Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach w szczególno?ci klasa II C gimnazjum wraz z nauczycielami przygotowali wyst?p, który przyczyni? si? do g??bokiej refleksji nad naszym codziennym ?yciem. G?ównym celem inscenizacji by?o ukazanie znaczenia Krzy?a, który jest znakiem Zbawienia oraz kszta?towanie postawy rado?ci oraz nadziei p?yn?cej z tajemnicy Zmartwychwstania. Wyst?p wzbogacony zosta? o opraw? muzyczn? Zbigniewa Preisnera, ale nie zabrak?o równie? przepi?knych pie?ni wykonywanych przez uczennice Magd? G?owack? i Juli? Pasik, które swoimi g?osami stworzy?y pi?kn? atmosfer? wyst?pu. Ponadto uczniowie wykonali pie?? „Rozpi?ty  na ramionach” pokazuj?c swoje umiej?tno?ci gry na gitarze. Przedstawione by?y tak?e scenki pantomimiczne, które mia?y na celu ukazanie, jak cz?owiek potrafi wyj?? na dobr? drog? tylko poprzez cierpienie i Bo?? pomoc. Dekoracj? przygotowa?a pani Beata Piszczela.

Podczas wyst?pu obecne by?y w?adze Gminy Iwaniska, Pan Wójt Marek Staniek oraz Pan Przewodnicz?cy Rady Gminy Andrzej ?cibisz. Pani Dyrektor Gminnego Zespo?u Ekonomiczno- Administracyjnego Pani Danuta Kargulewicz, Ksi?dz Dziekan Proboszcz Parafii Wac?aw Gieniec oraz Ksi?dz Wikariusz Rafa? Golonka, jak równie? Wicedyrektorzy Pani Zdzis?awa Radzimowska i Anna Kapsiak.

Wszystkim przyby?ym go?ciom Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek z?o?y? serdeczne ?yczenia wielkanocne oraz podzi?kowania.

 
wstecz   dalej »