czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Wzorowa Gmina Iwaniska

Gmina Iwaniska otrzyma?a zaszczytny tytu? „Wzorowej Gminy”. Tytu? zosta? przyznany w kategorii: Turystyka. Uroczysta Gala, na której zosta?y wr?czone certyfikaty oraz statuetki odby?a si? w czwartek 15 marca 2018 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce w Kielcach. Ogólnopolski konkurs „Wzorowa Gmina” honorowym patronatem obj?? Marsza?ek Województwa ?wi?tokrzyskiego Adam Jarubas.

 Gmina Iwaniska otrzyma?a w zakresie turystyki, inwestycji prowadzonych na terenie gminy Iwaniska, podj?tych dzia?a? prorozwojowych, jak równie? w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i kulturalnych nagrod? w postaci certyfikatu i statuetki, któr? odebra? Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek.

Zamek Krzy?topór  w Uje?dzie - duma Gminy Iwaniska, per?a województwa ?wi?tokrzyskiego, zabytek klasy mi?dzynarodowej – to pe?nia magii i tajemniczo?ci ruina zagubiona w?ród pól i wzgórz ziemi opatowskiej, z dala od g?ównych dróg i szlaków.

Nagroda i przyznany tytu? „Wzorowa Gmina” to podzi?kowanie i docenienie wieloletniego wysi?ku za realizacj? zada?. Certyfikat jest potwierdzeniem, ?e Gmina Iwaniska nale?y do grona najlepszych samorz?dów w Polsce i ma prawo u?ywa? nazwy Wzorowa Gmina. Podstawowym celem konkursu „Wzorowa Gmina” jest nagrodzenie i wielotorowa promocja samorz?dów szczebla gminnego dzia?aj?cych na terenie RP.

Ostatnie lata to ci??ka praca w zakresie rozwoju i polepszenia warunków ?ycia mieszka?ców gminy Iwaniska. Nale?y pami?ta? równie? o tym, i? nadany tytu? to tak?e symbol sukcesu samorz?du, który w wielu przypadkach jest mo?liwy dzi?ki prawid?owemu wykorzystaniu ?rodków w?asnych gminy i ?rodków z Unii Europejskiej.

 
wstecz   dalej »