niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
Z?ote Gody w gminie Iwaniska

W dniu 6 marca 2018 roku na Zamku Krzy?topór w Uje?dzie odby?a si? uroczysto?? Jubileuszu 50-lecia po?ycia ma??e?skiego par ma??e?skich z terenu  Gminy Iwaniska. W uroczysto?ci udzia? wzi?li: Wójt Gminy Iwaniska - Marek Staniek, Sekretarz Gminy Iwaniska-Wies?awa S?owik, Pe?nomocnik Wojewody ?wi?tokrzyskiego – Tomasz Staniek, Przewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska-Andrzej ?cibisz oraz Wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska-Stanis?aw Górczy?ski.    Na uroczysto?? Wójt Gminy Iwaniska zaprosi? 11 par, które wspólnie prze?y?y 50 lat. W?ród nich byli: Bogumi?a i Tadeusz Macios, Jadwiga i Franciszek Kaszluga, Maria i Kazimierz Jezierscy, Wanda i Józef Suska, Krystyna i Edward Ciepiela, Alicja i Jan Kwiatek, Bogumi?a i Henryk Tadysz, Maria i Zygmunt Rusak, Genowefa i Stefan Papaj, Irena i Stanis?aw Grze?kiewicz, Irena i Jan Orkisz. Jubilatom towarzyszy?a równie? najbli?sza rodzina.

Uroczystego rozpocz?cia Jubileuszu dokona? Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, który z?o?y? na r?ce Jubilatów gratulacje oraz wyrazy szacunku i uznania dla trwa?o?ci ma??e?stwa i rodziny. ,,Jubileusz d?ugoletniego po?ycia ma??e?skiego nale?y do uroczysto?ci, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. Drodzy Jubilaci – 50 lat temu zawarli?cie zwi?zki ma??e?skie. Od tegodnia wiedli?cie wspólne ?ycie, pokonuj?c wszelkie trudno?ci narzucone przez los. Doczekali?cie Z?otych Godów. Te wspólne 50 lat to wzór i pi?kny przyk?ad dla m?odych pokole? wst?puj?cych w zwi?zki ma??e?skie. Jubileusz d?ugoletniego po?ycia ma??e?skiego nale?y do uroczysto?ci, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. Rocznica ?lubu to szczególna okazja, aby si? zatrzyma? i spojrze? wstecz na to, co osi?gn?li?cie w ci?gu wspólnego ?ycia. Przez te wszystkie lata, w których na pewno nie zabrak?o ani chwil dobrych, obfituj?cych w sukcesy, ani te? chwil trudnych, którym niejednokrotnie towarzyszy?y ?zy i cierpienie, trwali?cie razem, nieroz??cznie, w trosce o spokój domowego ogniska oraz o dobre wychowanie dzieci. W dowód Waszego spo?ecznego uznania dla trwa?o?ci ma??e?stwa i rodziny, za D?ugotrwa?e Po?ycie Ma??e?skie gratuluj? tego wyró?nienia, jak te? tego pi?knego jubileuszu” – mówi? Wójt Gminy Iwaniska, ?ycz?c kolejnych lat prze?ytych w zdrowiu, rado?ci, pomy?lno?ci i wzajemnym szacunku, bo tylko ,,Ludzie, którzy si? kochaj? z ca?ego serca, nigdy si? nie starzej?”.

Nast?pnie Wójt Gminy Iwaniska wraz z obecnym na uroczysto?ci Pe?nomocnikiem Wojewody ?wi?tokrzyskiego wr?czy? Jubilatom medale za d?ugoletnie po?ycie ma??e?skie, statuetki w kszta?cie serca oraz kwiaty, a dzieci z Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach oraz z ogniska muzycznego, dzia?aj?cego przy Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach za?piewa?y piosenki przybli?aj?ce Jubilatom lata 60 i 70. Do wyst?pu dzieci zosta?y przygotowane przez P. Sebastiana Krakowiaka  oraz przez P. Magdalen? Szemraj i wykona?y nast?puj?ce utwory:

1.      Zuzia Sus?o - ,,Wi?c chod? pomaluj mój ?wiat”,  „O mnie si? nie martw”.

2.      Gabrysia Kowaluk - ,,Jambalaya”,  ,,Rado?? najpi?kniejszych lat”.

3.      Julia Mordon - ,,Serdeczne ?yczenia”,  ,,Trzynastego”.

4.      Weronika Kijanka - ,,Singsing”,  ,,Nie b?d? taki szybki Bill”.

5.      Natalia Charymska - ,,Przeta?czy? z tob? chc? ca?? noc”.

6.      Julia Ciepiela - ,,Wieczorny walczyk”.

7.      Weronika So?niak - ,,Rado?? najpi?kniejszych lat”.

8.      Katarzyna Grudzie? - ,,Nie zadzieraj nosa”.

Po wykonaniu piosenek Wójt Gminy Iwaniska, jak zawsze, wr?czy? dzieciom wspania?e upominki, dzi?kuj?c im za za?piewanie pi?knych utworów z lat 60. i 70.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wstecz   dalej »