czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Og?oszenie
                                                                                                                     Iwaniska, dnia 13-09-2017 r.

Og?oszenie o otwartym konkursie
na wy?onienie partnera spoza sektora finansów publicznych
– przedsi?biorstwa z sektora M?P do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego


Gmina Iwaniska w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno?ci finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z pó?n. zm.) wyst?puj?c jako Lider Projektu og?asza otwarty nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – przedsi?biorstwa z sektora M?P zgodnie ze Szczegó?owym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014–2020 do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmuj?ca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jako?ci ?ycia mieszka?ców” w ramach og?oszonego przez Zarz?d Województwa ?wi?tokrzyskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach dwuetapowego konkursu zamkni?tego nr  RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 dla Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, Dzia?ania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014–2020.
Og?oszenie o naborze wniosków dost?pne jest pod adresem internetowym:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1443-ogloszenie-konkursu-numer-rpsw-06-05-00-iz-00-26-156-17-w-ramach-dzialania-6-5-rewitalizacja-obszarow-miejskich-i-wiejskich

Opis projektu

Celem projektu jest o?ywienie spo?eczno-gospodarcze zdegradowanych obszarów Gminy Iwaniska poprzez rozwój przedsi?biorczo?ci i aktywno?ci mieszka?ców, a tak?e popraw? warunków ?ycia mieszka?ców podobszarów rewitalizacji, jak równie? ca?ej gminy (granice podobszarów rewitalizacji – Za??cznik nr 2).
Zadaniem partnera b?dzie dostosowanie do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej lokalu w obiekcie obj?tym dzia?aniami rewitalizacyjnymi.

Przewidywany okres realizacji projektu
od 2018 r. do 2022 r.
Cel partnerstwa i zasady wspó?pracy


Celem partnerstwa s? wspólne dzia?ania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmuj?ca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jako?ci ?ycia mieszka?ców” oraz zapewnienia prawid?owego wykorzystania i utrzymania produktów tego projektu, a tak?e osi?gni?cia za?o?onych rezultatów. Realizacja projektu w formie wspó?pracy ma na celu zapewni? kompleksowo?? prowadzonych dzia?a?, umo?liwi? osi?gni?cie efektu synergii jako skutku wspólnych prac i wspólnego rozwi?zywania problemów oraz przyczyni? si? do wp?ywu na rozwój spo?eczno-gospodarczy podobszarów rewitalizacji.
Umowa partnerska b?dzie wdra?ana tylko i wy??cznie w przypadku uzyskania przez Gmin? Iwaniska dofinansowania na realizacj? projektu pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmuj?ca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych                                 i obiektów w celu poprawy jako?ci ?ycia mieszka?ców” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, w ramach dzia?ania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata                         2014–2020.

Zakres zada? Partnera b?dzie nast?puj?cy:
Wspó?praca przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu dzia?a?
i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentacj? konkursow?.
Po uzyskaniu dofinansowania na realizacj? projektu – wspólne wdro?enie projektu.
Aktywne uczestnictwo i wspó?praca w dzia?aniach partnerstwa maj?cych na celu realizacj? projektu.
Wspólne zarz?dzanie projektem.

Kryteria wyboru partnerów

Oferty z?o?one w naborze s? oceniane pod wzgl?dem formalnym i merytorycznym przez Komisj? oceniaj?c? powo?an? Zarz?dzeniem Wójta Gminy Iwaniska.
Ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest na podstawie kryteriów okre?lonych w „Karcie Oceny” stanowi?cej Za??cznik nr 4 do Og?oszenia. Przy analizie zasadno?ci
i rzetelno?ci oferty Komisja b?dzie zwraca? uwag? na:
Z?o?enie oferty na w?a?ciwym formularzu.
Spe?nienie przez Oferenta ??cznie wszystkich kryteriów formalnych i uzyskanie najwi?kszej liczby punktów spo?ród z?o?onych ofert.
Zgodno?? przedmiotu dzia?alno?ci Partnera z celami partnerstwa.
Spe?nienie warunków kwalifikowalno?ci zakresu rzeczowego zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz Funduszu Spójno?ci na lata 2014–2020 wydanymi przez Ministra Rozwoju
i Finansów w dniu 19 lipca 2017 r., przepisami dotycz?cymi zasad udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej, obowi?zuj?cymi w momencie udzielania wsparcia, w przypadku projektów obj?tych t? pomoc?, zapisami Szczegó?owego Opisu Osi Priorytetowych RPO W? na lata 2014–2020 dla Dzia?ania 6.5 oraz Regulaminem dwuetapowego konkursu zamkni?tego
nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach dzia?ania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014–2020.

Za wydatek niekwalifikowalny w konkursie dotacji w ramach Dzia?ania 6.5 RPO W? 2014–2020 uznaje si?:
budow? nowych budynków,
budow?/przebudow?/remont zbiorników retencyjnych,
budow? zbiorników rekreacyjnych,
budow?/ przebudow?/ remont o?wietlenia, sieci gazowniczej, telekomunikacyjnej, energetycznej i ciep?owniczej niepozostaj?cych w?asno?ci? beneficjenta,
wyburzenie budynków nieb?d?cych w?asno?ci? beneficjenta,
budow?/ przebudow?/ remont/ termomodernizacj?/ adaptacj? budynków na potrzeby administracji publicznej,
koszty zwi?zane z wyposa?eniem budynków w sprz?t i drobne urz?dzenia (wyj?tek stanowi? niezb?dne urz?dzenia i sprz?t s?u??ce instytucjom kultury do prowadzenia dzia?alno?ci kulturalnej, np. wyposa?enie kina, muszli koncertowej i innych obiektów kulturalnych),
koszt zakupu ?rodka transportu,
koszty zwi?zane z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego, architektoniczno–urbanistycznego lub urbanistycznego (m.in. prace zwi?zane z przygotowaniem procedury konkursowej, nagrody w konkursie, itp.),
w przypadku projektów obj?tych pomoc? publiczn? lub w cz??ci projektu obj?tego pomoc? publiczn?, wydatki poniesione niezgodnie
z zapisami Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na kultur? i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014–2020 i/lub Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Oferty nie spe?niaj?ce kryteriów formalnych podlegaj? odrzuceniu, przy czym dopuszcza si? mo?liwo?? uzupe?nienia dokumentów w terminie wskazanym przez Komisj?. Komisja mo?e zwróci? si? o wyja?nienia lub uzupe?nienia na ka?dym etapie oceny oferty.
W ramach niniejszego konkursu Gmina Iwaniska planuje nabór jednego Partnera
– przedsi?biorcy z sektora M?P.
Nabór ko?czy si? pozytywnym lub negatywnym wynikiem oceny oferty.
Gmina Iwaniska zastrzega sobie mo?liwo?? uniewa?nienia naboru bez podania przyczyny. Oferentowi nie przys?uguje z tego tytu?u ?adne roszczenie.
Udzia? Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i b?dzie on uzale?niony
od uzyskania dofinansowania ze ?rodków UE.
Oferty sk?adane przez potencjalnych partnerów na za??czonym formularzu powinny zawiera? szacunkowy kosztorys opracowany metod? uproszczon?/dokument potwierdzaj?cy podstaw? wyceny poszczególnych elementów.
Do oferty, która dotyczy robót budowlanych, monta?owych i instalacyjnych Oferent do??cza szacunkowy kosztorys opracowany metod? kalkulacji uproszczonej zawieraj?cych poszczególne pozycje kosztorysowe wraz z podaniem co najmniej szacunkowej ilo?ci jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robót i ich cen jednostkowych lub kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pó?n. zm.).
Stron? umowy partnerskiej nie mo?e by? podmiot:
wykluczony z mo?liwo?ci otrzymania dofinansowania,
maj?cy zaleg?o?ci wzgl?dem Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Urz?du Skarbowego,
który posiada status du?ego przedsi?biorstwa,
który wykorzysta? ju? limity pomocy de minimis lub którego oferta w ramach konkursu przekracza te limity (za wyj?tkiem przedsi?biorstw, które b?d? ubiega? si? o dofinansowanie w ramach pomocy publicznej – regionalnej),
który nie wniesie zabezpieczenia umowy oraz zabezpieczenia potwierdzaj?cego wk?ad w?asny do umowy,
który rozpocz?? inwestycj? o dofinansowanie której si? ubiega,
który zamierza realizowa? inwestycje nie wpisuj?c? si? w cele projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Iwaniska
w celu zapewnienia wysokiej jako?ci ?ycia mieszka?ców”,
który nie spe?nia innych wymogów niniejszego Og?oszenia.

Maksymalne dofinansowanie przedsi?wzi?cia Partnera

W przypadku projektu obj?tego pomoc? publiczn? – w wysoko?ci wynikaj?cej z regu? pomocy publicznej, ale nie wi?cej ni? 75% (?rodki UE) – w województwie ?wi?tokrzyskim poziom dofinansowania z pomocy regionalnej dla ?rednich przedsi?biorstw wynosi max. 45% i dla mikro i ma?ych przedsi?biorstw max. 55%,
W przypadku projektu obj?tego pomoc? de minimis – maksymalny poziom dofinansowania 75% (?rodki UE), przy czym pomoc ta mo?e by? udzielona pod warunkiem, ?e ??cznie z inn? pomoc? de minimis, de minimis w rolnictwie
i rybo?ówstwie, otrzyman? w danym roku podatkowym oraz w ci?gu dwóch poprzedzaj?cych lat podatkowych z ró?nych ?róde? i w ró?nych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 Euro dla jednego podmiotu.
W ramach konkursu pomoc publiczna b?dzie udzielana wy??cznie na podstawie: Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 i/lub Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
28 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kultur?
i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Maksymalna kwota dofinansowania ze ?rodków EFRR przeznaczona dla Partnera wynosi: 100 tys. z?. (s?ownie: sto tysi?cy z?otych 00/100).
Nie przewiduje si? realizacji projektu Oferenta w systemie zaliczkowym tylko na podstawie refundacji (faktycznie poniesionych kosztów).

Zabezpieczenie zwrotu nieprawid?owo wydatkowanych ?rodków


Umowa partnerska z wybranym Oferentem b?dzie podpisywana po ustanowieniu
i wniesieniu przez Oferenta lub w jego imieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania zobowi?za? wynikaj?cych z Umowy partnerskiej. Zabezpieczenie to ustanawiane jest
w jednej lub kilku z nast?puj?cych form uzgodnionych przez Oferenta z Liderem Projektu:
pieni?dz (przelew wierzytelno?ci z rachunku lokaty terminowej),
gwarancja bankowa,
gwarancja ubezpieczeniowa,
por?czenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000  r. o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 z pó?n. zm.),
weksel z por?czeniem wekslowym banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej,
zastaw na papierach warto?ciowych emitowanych przez Skarb Pa?stwa lub jednostk? samorz?du terytorialnego,
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
hipoteka,
por?czenie wed?ug prawa cywilnego,
weksel w?asny in blanco wraz z deklaracj? wekslow?, 
weksel w?asny in blanco wraz z deklaracj? wekslow? i por?czeniem wekslowym.
Oferent sk?adaj?c ofert? przedstawia swoj? propozycj? zabezpieczenia.

Sposób przygotowania i z?o?enia oferty

Podmiot ubiegaj?cy si? o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowi?zany do przed?o?enia nast?puj?cych dokumentów (orygina? lub uwierzytelniona kopia):
wype?nionego „Formularza Oferty” wraz z za??cznikami wed?ug wzoru zamieszczonego w Og?oszeniu – wy??cznie w j?zyku polskim;
aktualnego wypisu z KRS lub innego równowa?nego dokumentu potwierdzaj?cego form? prawn? i organizacyjn? oraz wskazanie osób go reprezentuj?cych.
Kopie dokumentów do??czone do oferty musz? by? opatrzone piecz?ci? podmiotu, aktualn? dat?, w?asnor?cznym podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz po?wiadczone za zgodno?? z orygina?em.
Oferty nale?y sk?ada? w formie pisemnej z dopiskiem „Oferta wspó?realizacji projektu rewitalizacyjnego” do dnia 04.10.2017 r. do godziny 15:30 w sekretariacie, pok. nr 4

Urz?du Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3,
27-570 Iwaniska


W przypadku ofert wys?anych poczt?, decyduje data wp?ywu oferty do Urz?du Gminy Iwaniska.
Oferent mo?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert zmieni? lub wycofa? ofert?. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagaj? zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znale?? si? w zamkni?tej kopercie odpowiednio oznaczonej „Oferta wspó?realizacji projektu rewitalizacyjnego – Zmiana” lub „Oferta wspó?realizacji projektu rewitalizacyjnego – Wycofanie”.
Nie dopuszcza si? sk?adania ofert drog? e-mailow?/faxem lub w jakikolwiek inny sposób ni? dostarczenie pod podany w pkt. 3 adres osobi?cie, przez po?rednika, kurierem lub poczt? tradycyjn?.
Oferty z?o?one w sposób nieprawid?owy nie b?d? rozpatrywane ze wzgl?dów formalnych.
Oferty z?o?one po up?ywie terminu nie b?d? rozpatrywane.
Nie b?d? rozpatrywane oferty z?o?one przez beneficjentów, którzy nie spe?niaj? wymaga? okre?lonych w punkcie Kryteria wyboru partnerów oraz nie s? wskazani
w Szczegó?owym Opisie Osi Priorytetowych RPO W? 2014–2020 jako typ beneficjenta, który mo?e ubiega? si? o wsparcie w dzia?aniu 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.
Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno?ci finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) oferty przyjmowane s? przez 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego og?oszenia. Na potrzeby otwartego konkursu przyjmuje si?, ?e wskazany okres b?dzie liczony w dniach kalendarzowych i up?ywa dnia 04.10.2017 r.
Oferty nie mog? zawiera? przedsi?wzi?? ju? zako?czonych, których odbiór prac remontowych/modernizacyjnych, ?wiadczenia us?ug zosta? zako?czony w momencie z?o?enia oferty lub zostanie zako?czony przed dat? z?o?enia wniosku  o dofinansowanie projektu rewitalizacyjnego.
Planowana data z?o?enia wniosku o dofinansowanie: 11.10.2017 r.

Procedura konkursowa

Informacja o konkursie umieszczona jest na stronie internetowej: www.iwaniska.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: iwaniska.pl/bip.
Post?powanie konkursowe przeprowadza trzyosobowa Komisja Konkursowa.
Sk?ad Komisji oceniaj?cej formalnie i merytorycznie oferty zostanie wskazany
w Zarz?dzeniu Wójta Gminy Iwaniska. W Zarz?dzeniu Wójt wyznacza spo?ród cz?onków Komisji jej Przewodnicz?cego.
Komisja rozpoczyna dzia?alno?? z dniem powo?ania.
Ka?dy z cz?onków komisji weryfikuje oferty zg?oszone przez oferentów
w drodze otwartego konkursu pod wzgl?dem formalnym i merytorycznym, wed?ug kryteriów okre?lonych w punkcie Kryteria wyboru partnerów niniejszego Og?oszenia.
Ostateczn? ocen? oferty stanowi ?rednia arytmetyczna z sumy punktów przyznanych ??cznie przez cz?onków Komisji.
Ostateczn? decyzj? o wyborze partnera podejmie Wójt Gminy Iwaniska.
W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa:
stwierdza liczb? z?o?onych ofert,
otwiera koperty z ofertami,
ocenia oferty pod wzgl?dem formalnym – ocena polega na sprawdzeniu czy oferent poda? wszystkie niezb?dne informacje wed?ug zamieszczonego „Formularza Oferty”,
Komisja Konkursowa odrzuca z?o?one oferty z przyczyn formalnych,
w przypadku braku jednej z wymaganych informacji o podmiocie,
w wype?nionym przez oferenta rozdziale pierwszym „Formularza Oferty”.
W drugim etapie konkursu Komisja Konkursowa:
analizuje merytoryczn? zawarto?? ofert,
przyznaje odpowiedni? liczb? punktów wed?ug kryteriów opracowanych
w og?oszeniu,
tworzy list? rankingow? ofert z przypisan? liczb? uzyskanych punktów,
Komisja rozstrzyga konkurs i wy?ania Partnera.
Komisja Konkursowa sporz?dza protokó? z przebiegu konkursu, który powinien zawiera?:

imiona i nazwiska Cz?onków Komisji,
liczb? zg?oszonych ofert,
list? rankingow?,
ewentualne uwagi Cz?onków Komisji,
podpisy Cz?onków Komisji.
Komisja Konkursowa ulega rozwi?zaniu po rozstrzygni?ciu konkursu i wy?onieniu Partnera do wspólnej realizacji projektów.
Informacja o podmiocie, który zostanie wy?oniony w wyniku rozstrzygni?cia konkursu b?dzie opublikowana na stronie internetowej Gminy Iwaniska: www.iwaniska.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: iwaniska.pl/bip, w terminie
7 dni od dnia podj?cia ostatecznej decyzji przez Komisje Konkursow?.
Z Partnerem wy?onionym w toku post?powania konkursowego, zostanie zawarta umowa partnerska w celu realizacji wspólnego przedsi?wzi?cia.
Og?aszaj?cy zastrzega sobie prawo do uniewa?nienia naboru bez podania przyczyny.

Procedura odwo?awcza

Od rozstrzygni?cia konkursu i decyzji wyboru ofert nie przys?uguje odwo?anie.

Kontakt z og?aszaj?cym

Dodatkowe informacje dot. naboru mo?na uzyska? w dni robocze w godz. 7:30–15:30
u nast?puj?cych osób: Jolanta Rusak i Zbigniew Kwiatkowski Urz?d Gminy Iwaniska, pok.  3, tel: 15 860 12 54 w.106; e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Odpowiedzi pisemne b?d? udzielane w przypadku przes?ania pytania nie pó?niej ni? do 02.10.2017 r. do godz. 13:00. Pytania pisemne zadane po tym terminie zostan? pozostawione bez odpowiedzi. Gmina Iwaniska wszelkie pytania i odpowiedzi na bie??co b?dzie zamieszcza? na swojej stronie internetowej zgodnie z zasad? jawno?ci (bez podania nazwy podmiotu zg?aszaj?cego pytanie).

Za??czniki do Og?oszenia o otwartym konkursie na wy?onienie partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsi?biorstw z sektora M?P – do wspólnej realizacji projektu:

Za??cznik 1: Formularz oferty.
Za??cznik 2: Mapa pogl?dowa podobszarów rewitalizacji.
Za??cznik 3: O?wiadczenia Oferenta.
Za??cznik 4: Karta Oceny Oferty.
Za??cznik 5: O?wiadczenie M?P.
Za??cznik 6: O?wiadczenie, ?e Partner projektu nie podlega wykluczeniu z mo?liwo?ci otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Za??cznik 7: O?wiadczenie  o niezaleganiu z p?atno?ciami na rzecz Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych i Urz?du Skarbowego.
Za??cznik nr 8: Propozycje zabezpieczenia umowy partnerskiej.
Za??cznik 9: Wytyczne w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.
Za??cznik 10: Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówie? w ramach realizacji projektów wspó?finansowanych ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
wstecz   dalej »