wtorek, 03 październik 2023
 
 
Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji spo?ecznych projektu dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

             Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w zwi?zku z art. 6 Ustawy z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z pó?n. zm.)

 Wójt Gminy Iwaniska

zawiadamia o konsultacjach spo?ecznych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

 Konsultacje maj? na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii
i propozycji dotycz?cych za?o?e? Gminnego Programu Rewitalizacji, które zosta?y doprecyzowane i uzupe?nione po ocenie dokumentu przez Departament Polityki Regionalnej Urz?du Marsza?kowskiego Województwa ?wi?tokrzyskiego.

Konsultacje spo?eczne przeprowadzone b?d? w terminie od dnia 09.06.2017 r. do dnia 08.07.2017 r. w nast?puj?cych formach:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wype?nione czytelnie formularze b?dzie mo?na dostarczy?:

a)      drog? elektroniczn? na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć wpisuj?c w tytule „Konsultacje spo?eczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b)      drog? korespondencyjn? na adres Urz?du Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3,
27-570 Iwaniska
, z dopiskiem: „Konsultacje spo?eczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c)      bezpo?rednio do pok. nr 3 w budynku Urz?du Gminy Iwaniska w godzinach pracy Urz?du.

2.      Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umo?liwiaj?cego omówienie g?ównych za?o?e? dokumentu, a tak?e przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegó?owy termin i miejsce podane zostan? co najmniej 7 dni kalendarzowych
przed planowanym spotkaniem.

3.      Zbieranie uwag ustnych do protoko?u w budynku Urz?du Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, w pok. nr 3 w godzinach pracy Urz?du.

             Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, z?o?one w innej formie ni? na formularzu konsultacyjnym (za wyj?tkiem pkt 3) lub po up?ywie wyznaczonego powy?ej terminu pozostan? bez rozpatrzenia. Organem w?a?ciwym do rozpatrzenia uwag
i/lub wniosków jest Wójt Gminy Iwaniska.

 Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dost?pne b?d? od dnia 09.06.2017 r.:

·        w wersji papierowej w budynku Urz?du Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3,
27-570 Iwaniska
w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urz?du;

·        w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Iwaniska (www.iwaniska.eu, w zak?adce Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016-2025) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.iwaniska.pl/bip/).

             Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezw?ocznie po zako?czeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowuj?ca ich przebieg, zawieraj?ca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu,
a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – równie? wszystkie uwagi wraz z odniesieniem si? do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotycz?cych wszystkich przeprowadzonych form konsultacji spo?ecznych ko?czy
te konsultacje.

 

/-/ Marek Staniek

Wójt Gminy Iwaniska

 
wstecz   dalej »