wtorek, 30 maj 2023
 
 
Zapytanie

ZAPYTANIE – SONDA? RYNKU NR 2/ Z WIAR? W PRZYSZ?O??/2017

1. Zamawiaj?cy:

Gmina Iwaniska/Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach

realizuj?cy projekt pod nazw?:

„Z wiar? w przysz?o??”

 

2. Przedmiot zamówienia

 

Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik + Planetarium dla 206 uczniów Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach

 

 

3. Termin realizacji zamówienia: mi?dzy 10.05.2017 a 30.06.2017

4. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena.

5. Inne istotne warunki zamówienia

 

1.      Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik + Planetarium – bilety wst?pu dla 206 uczniów i 16 opiekunów

2.      Wynajem 4 autokarów w celu zorganizowania wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik dla 206 uczniów i 16 opiekunów Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach. Autokary nale?y podstawi? do: Iwanisk, Ujazdu, Myd?owa, Wygie?zowa i Jastrz?bskiej Woli.

3.      Zapewnienie posi?ku w formie obiadu dla 206 uczniów i 16 opiekunów Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach.

Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si? w za??czniku do zaproszenia

 

6. Sposób przygotowania oferty.

Prosimy o przes?anie oferty wg za??cznika – Wzór oferty.

7. Miejsce i termin z?o?enia ofert.

Oferty mo?na sk?ada? w nast?puj?cy sposób:

1. drog? elektroniczn? na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub

2. faxem: 158601204 lub

3. drog? pocztow? na adres:

Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach, ul. Opatowska 26, 27-570 Iwaniska.

Oferty nale?y sk?ada? do  15.03.2017 r., godz. 9.00

Rozstrzygni?cie ofert nast?pi nie pó?niej ni? 7 dni od daty otrzymania ofert.

8. Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

imi? i nazwisko: Anna Michalska-Kapsiak

tel.: 158601204

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

imi? i nazwisko: Marcin Urba?ski

tel.: 158601209

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

………………………………….

(data,podpis kierownika jednostki)

POBIERZ CA?O?? ZAPYTANIA W FORMIE PLIKU .DOC

 
wstecz   dalej »