niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
Informacja

Informacja podsumowuj?ca przeprowadzone konsultacje spo?eczne

projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

 

            Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w zwi?zku z art. 6 Ustawy z dnia 9 pa?dziernika
2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z pó?n. zm.)
przeprowadzone zosta?y konsultacje spo?eczne projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, które mia?y na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotycz?cych za?o?e? Gminnego Programu Rewitalizacji.

            Konsultacje odby?y si? w terminie od dnia 06.02.2017 r. do dnia 07.03.2017 r.
w nast?puj?cych formach:

1.      Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wype?nione czytelnie formularze mo?na by?o dostarczy?:

a)    drog? elektroniczn? na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć wpisuj?c w tytule „Konsultacje spo?eczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b)   drog? korespondencyjn? na adres Urz?du Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3,
27-570 Iwaniska
z dopiskiem:
„Konsultacje spo?eczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c)    bezpo?rednio do pok. nr 3 w budynku Urz?du Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3,
27-570 Iwaniska
w godzinach pracy Urz?du.

2.      Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umo?liwiaj?cego omówienie g?ównych za?o?e? dokumentu, a tak?e przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odby?o si? w dniu 06.03.2017 r. o godz. 11:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.

3.      Zbieranie uwag ustnych do protoko?u w budynku Urz?du Gminy Iwaniska,
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
w pok. nr 3 w godzinach pracy Urz?du.   

            Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informacj? o konsultacjach spo?ecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpocz?ciem konsultacji, tj. 30.01.2017 r. w nast?puj?cych formach:

-          na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.iwaniska.pl/bip),

-          na stronie internetowej Gminy Iwaniska (www.iwaniska.eu),

-          w sposób zwyczajowo przyj?ty – na tablicy og?osze? w Urz?dzie Gminy Iwaniska.

 

            Formularz zg?aszania uwag oraz projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, dost?pne by?y od 06.02.2017 r.:

        w wersji papierowej w Urz?dzie Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urz?du;

        w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Iwaniska
(www.iwaniska.eu) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.iwaniska.pl/bip).


            Jedn? z form konsultacji spo?ecznych ww. projektu dokumentu by?o otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odby?o si? w dniu 06.03.2017 r. o godz. 11:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach. W spotkaniu wzi??o udzia? 13 osób.

            Podczas spotkania przedstawiono g?ówne za?o?enia dokumentu tj. wizj? obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych dzia?a? rewitalizacyjnych), misj?, cele rewitalizacji wraz z odpowiadaj?cymi im kierunkami dzia?a?, a tak?e zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupe?niaj?cych projektów/przedsi?wzi?? rewitalizacyjnych, które zg?oszone zosta?y przez ró?nych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.

            W trakcie konsultacji spo?ecznych w wyznaczonym terminie nie wp?yn??y ?adne uwagi i/lub wnioski.  

 
wstecz   dalej »