niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
GMINA IWANISKA ROZPOCZYNA PROCES DIAGNOSTYCZNY NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZAC
W zwi?zku z planowan? realizacj? procesu rewitalizacji, Urz?d Gminy Iwaniska rozpoczyna dzia?ania zwi?zane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 zgodnie z Ustaw? z dnia 9 pa?dziernika 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014–2015 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Program ten b?dzie stanowi? podstaw? do podj?cia kompleksowych dzia?a? rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagaj?cym szczególnego wsparcia. Ponadto umo?liwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze ?rodków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczyni? si? do pobudzenia aktywno?ci spo?ecznej
i przedsi?biorczo?ci mieszka?ców, przywrócenia estetyki i ?adu przestrzennego, ochrony ?rodowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jako?ci ?ycia spo?eczno?ci lokalnej.

Rewitalizacja powinna by? kompleksowym i efektywnym procesem, maj?cym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracj? negatywnych zjawisk (spo?ecznych, gospodarczych, ?rodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i wspó?pracy z lokaln? spo?eczno?ci?.

Pierwszym etapem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji jest ca?o?ciowa diagnoza Gminy Iwaniska umo?liwiaj?ca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzuj?cych si? najwi?ksz? kumulacj? problemów i lokalnych potencja?ów w ww. sferach.

W zwi?zku z tym, zwracamy si? do Pa?stwa z pro?b? o aktywne wzi?cie udzia?u w procesie diagnostycznym gminy i wype?nienie poni?ej zamieszczonej ankiety.

https://www.interankiety.pl/i/a7207af51f528f0a5404f26fa7ef941a

Ankiet? b?dzie mo?na wype?ni? do dnia 18.07.2016 r.

Jednocze?nie zapraszamy Pa?stwa na warsztaty dla przedstawicieli sektorów publicznego, spo?ecznego i gospodarczego, które umo?liwi? poznanie oczekiwa? i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz dok?adn? diagnoz? gminy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegó?owe informacje dotycz?ce ww. spotka? zostan? podane w pó?niejszym terminie.

Jeste?my przekonani, ?e jako aktywni mieszka?cy, przedsi?biorcy i przedstawiciele organizacji pozarz?dowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Pa?stwo wiele uwag i propozycji, które przyczyni? si? do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwi?zania w procesie rewitalizacji, a tak?e lokalnych potencja?ów.

Z powa?aniem,
Marek Staniek
Wójt Gminy Iwaniska

 
wstecz   dalej »