czwartek, 30 listopad 2023
 
 
Turnieje rycerskie

Turnieje rycerskie w zabytkowych ruinach zamku Krzy?topór w Uje?dzie
to ju? tradycja

 Przygoda z rycerzami na zamku Krzy?topór w Uje?dzie rozpocz??a si? w 1997 roku. Wtedy zbrojni w ramach turnieju walczyli po raz pierwszy. Wtedy wzi??y udzia? 3 chor?gwie rycerskie: z Sandomierza, Lublina i Stalowej Woli, ??cznie 64 rycerzy. Rok pó?niej w drugim  turnieju, rycerze zmagali si? o szabl? Krzysztofa Baldwina Ossoli?skiego. Pierwsza nagroda trafi?a w r?ce Ligi Baronów z Warszawy. W turnieju wzi??y udzia?: Bractwo Rycerskie Ziemi Sztumskiej, Lubelskiej z Ogrodzie?skiej, chor?giew z Mielca, Liga Baronów i Stowarzyszenie Rycerstwa „Zago?czyk” z Warszawy, Bractwo Trynitarzy ze Staszowa oraz Chor?giew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Trzeci turniej rycerski o szabl? Krzysztofa Baldwina Ossoli?skiego odby? w 1999 roku. Swoj? obecno?ci? zaszczyci? rycerzy i widzów szwedzki ambasador Stefan Nomen (Szwedzi w 17 wieku zniszczyli zamek). W 2006 roku w czerwcu odby? si? X Jubileuszowy Mi?dzynarodowy Turniej Rycerski, w którym wzie?o udzia? 20 bractw rycerskich z ca?ej Polski. Nowymi elementami turnieju w 2006 roku by? ?redniowieczny obóz rycerski przy zamku, iluminacja ?wietlna bry?y ruin oraz koncert muzyki szantowej i irlandzkiej pod nazw? „Noc Wagabundy”. Patronat honorowy nad wszystkimi turniejami obejmuje zawsze Wojewoda ?wi?tokrzyski oraz Marsza?ek Województwa ?wi?tokrzyskiego. Podczas trwania ka?dego turnieju widzowie mog? ogl?da?: parad? wojsk, pokazy XVII wiecznej artylerii, pokazy szermierki, pokazy ta?ca dworskiego, barokowego, irlandzkiego i innych, pokazy musztry paradnej i bojowej, pojedynki rycerstwa, jazdy polskiej, kawalerii, husarii, pokazy sprawno?ci bojowej wojsk zaci??nych, muszkieterów, pikinierów i halabardników, ?ywe szach orz szturm na zamek. Dodatkowo turniejom towarzyszy: jarmark rzemios?a, kuchnia staropolska, muzyka i ta?ce.