sobota, 23 wrzesień 2023
 
 
Czy wiesz, ?e?

1. Czy wiesz, ?e:
Przez kilka stuleci osada (dzisiejsze Iwaniska) nosi?a nazw? Unieszów. W 1415 roku w ?ród?ach pojawia si? nazwa Mathias de Iwaniska herbu ?odzia. Kilkadziesi?t lat pó?niej w 1450 roku król Kazimierz IV Jagiello?czyk nada? prawa ?redzkie wsi Unieszów wchodz?cej wówczas w sk?ad w?o?ci Jana G?owacza z Ole?nicy, wojewody sandomierskiego. Ponaz tym Iwaniska to osada, której pocz?tki si?gaj? 1403 roku. Wówczas po?o?ono kamie? w?gielny pod budow? tutejszego ko?cio?a parafialnego. ?wi?tyni? erygowa? biskup krakowski Piotr Wysz.

2. Czy wiesz, ?e:
Struktura rolna w gminie to ogó?em 2937 gospodarstw i posesji w tym gospodarstw rolnych 2 643. U?ytki rolne w gminie wynosz? ogó?em  8 367 ha w tym:  grunty orne - 6 117 ha, sady - 123 ha,  ??ki - 571 ha,  pastwiska - 1 556 ha

3. Czy wiesz, ?e:
Najcenniejszym zabytkiem Iwanisk jest neogotycki ko?ció? p.w. ?w. Katarzyny Aleksandryjskiej wybudowany na miejscu ko?cio?a modrzewiowego, który sp?on?? 19 lipca 1898 roku. Budow? nowego ko?cio?a w 1899 r. wed?ug projektu A. Wieczorkowskiego, rozpocz?? ks. M. Pinakiewicz, a doko?czy? w 1905 roku ks. Henryk Skowier?ak.

4. Czy wiesz, ?e:
Najcenniejszym zabytkiem gminy Iwaniska i jednym z najcenniejszych zabytków regionu s? siedemnastowieczne ruiny manierystycznej rezydencji „Krzy?topór” w Uje?dzie (link do www.krzyztopor.pl)

5. Czy wiesz, ?e:
W czasie I i II wojny ?wiatowej Iwaniska zosta?y zniszczone w znacznym stopniu. Na prze?omie 1944-1945 roku przechodzi?a przez gmin? linia frontu. Ludno?? wysiedlono, a miejscowo?? zosta?a zniszczona. Po zako?czeniu dzia?a? wojennych przyst?piono do odbudowy osady. Liczba mieszka?ców Iwanisk w 1946 roku wynosi?a zaledwie 700 osób.

6. Czy wiesz, ?e:
W Iwaniskach, w szczerym polu znajduje si? ?ydowski cmentarz – Kirkut. W 2006 roku zosta? otoczony okaza?ym murem. Do wn?trza prowadzi pi?kna brama. Na ?cianach ogrodzenia wmurowano macewy. Niestety cmentarz nie zachowa? si? w ca?o?ci. W 2006 roku staraniem potomków dawnych mieszka?ców Iwanisk, cmentarz okalano ogrodzeniem. Odby?y si? wówczas uroczysto?ci.

7. Czy wiesz, ?e:
W gminie Iwaniska g?ównym ?ród?em dochodów jej mieszka?ców jest rolnictwo, ukierunkowane g?ównie na produkcj? mleka i chów trzody chlewnej.

8. Czy wiesz, ?e:

Iwaniska rozwija?y si? dzi?ki dogodnemu po?o?eniu na szlakach handlowych i odbywaj?cym si? targom i jarmarkom, które ?ci?ga?y kupców z ró?nych stron kraju.

9. Czy wiesz, ?e:
Ruiny rezydencji w Uje?dzie (Krzy?topór) zaskakuj? skal? i niezwyk?o?ci? za?o?enia. Manierystyczn? budowl? wzniesiono w oparciu o zasady kalendarza: pa?ac – rok, 4 wie?e – pory roku, 12 sal balowych – 12 miesi?cy, 52 pokoje – 52 tygodnie, 365 okien – ilo?? dni w roku. 

Je?li macie Pa?stwo ciekawe informacje - ciekawostki, które chcieliby?cie w tym miejscupokaza?, prosimy o kontakt: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć