wtorek, 09 sierpień 2022
 
 
Odszed? Ks. Kan. Jan Pietrus

?egnamy ?p. Ks. Kan. Jana Pietrus, dziekana dekanatu Klimontów, proboszcza parafii w Myd?owie. Ks. Kan. Jan Pietrus zmar? 25 marca 2014 r., mia? 60 lat. Ks. Kan. Jan Pietrus urodzi? si? 29 pa?dziernika 1953 roku w Janowie par. Tczów w diecezji radomskiej. Studia seminaryjne filozoficzno-teologiczne odby? w Wy?szym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. ?wi?cenia kap?a?skie przyj?? 31 maja 1979 roku. Jako wikariusz pracowa? w ?oniowie (1979-1981), Niek?aniu (1981-1983) i ?agowie (1983-1990). Od 1990 r. pe?ni? pos?ug? jako proboszcz w parafii Myd?ów. Uhonorowany godno?ci? Kanonika honorowego Kapitu?y Kolegiackiej w Ostrowcu ?w. w 2004 r. Pe?ni? urz?d wicedziekana dekanatu Klimontów od 2005 r. do 2010 r. Dnia 27.05.2010 r. zosta? mianowany dziekanem dekanatu Klimontów. Eksporta cia?a ?p. ks. Jana Pietrusa do ko?cio?a parafialnego w Myd?owie odby?a si? w pi?tek o godz. 18.00, gdzie zosta?a odprawiona Msza ?w. ?a?obna. Uroczysto?ci pogrzebowe odby?y si? w parafii Tczów (diecezja radomska) w sobot? o godz. 12. Zosta?a tam odprawionaMsza ?w. pogrzebowa i nast?pnie z?o?ono cia?o na cmentarzu parafialnym. (?ród?o www.diecezjasandomierska.pl)

 
wstecz   dalej »